A- A A+

 

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

3 มีนาคม 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และทีมนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ร่วมประชุมหารือหน่วยงานองค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566

 

ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด มีดร.ทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 200 คน

 

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าปัญหาด้านคุณธรรมเป็นปัญหาเร่งด่วนด้วยมีสิ่งท้าทายรอบด้าน ระบบคุณธรรมในสังคมอ่อนแอลงโดยเฉพาะด้านจิตสำนึก ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความไม่ศรัทธาในสถาบันศาสนา ปัญหามิจฉาชีพ เป็นต้น ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเร่งช่วยกันดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม ต้องเปลี่ยนที่ความคิดของตัวเองและเริ่มต้นที่จังหวัดลำปางของเรา ทั้งนี้ต้องอาศัยองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ประชาสังคม ภาคศาสนาและภาคอื่น ๆ มาบูรณาการร่วมมือกัน เราจะมาร่วมยกระดับคุณธรรมในจังหวัดของเราเพื่อให้ลำปางเป็นจังหวัดที่เข้มแข็งและเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

 

ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม กล่าวย้ำว่าการเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต้องร่วมมือรวมพลังทั้งเมือง ทุกคนเป็นหูเป็นตาให้กัน หลักคิดของการเป็นจังหวัดคุณธรรมคือเป็นจังหวัดที่ผู้คนไม่ยอมทนต่อปัญหา และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงเป็นพลังในการสร้างระบบหรือสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ปลอดภัย อบอุ่นร่วมกัน โดยทำจากการระเบิดจากข้างใน เคลื่อนอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม มีการโชว์ แชร์ เชื่อมความดีและชื่นยกย่องพฤติกรรมดี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดถือธงนำ

 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ 6 เครือข่ายคุณธรรมลำปาง ได้แก่ เครือข่ายศาสนา เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายประชาสังคม ชุมชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายการศึกษา เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลจังหวัดคุณธรรมลำปาง จัดทำตัวชี้วัดพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรมมุ่งสู่เมืองลำปางสุขแต๊ๆ หนา เป็นนครแห่งความสุข และผลักดันจัดตั้งกลไกเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม พบว่าเครือข่ายคุณธรรมลำปางต่างมุ่งมั่นรวมพลังสร้างเมืองลำปาง โดยยกระดับมิติด้านคุณธรรมให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งการเรียนรู้ ผ่านโมเดล 4 ย. ย้ำ ยก โยง ขยาย มุ่งให้ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุข บนความพอเพียง มีน้ำใจ ซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัย รู้จักให้และแบ่งปัน กตัญญู สำนึกรักแผ่นดินเกิด ผ่านคำขวัญที่เป็นเป้าหมายคุณธรรมร่วมคือ “ลำปางเมืองคนดี มีวินัย ใจกตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” โดยทุกองค์กรเครือข่ายจะกลับไปเริ่มต้นที่ตนเองพร้อมบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนกับภาคีเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 


เขียนข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง


ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter