A- A A+

 

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

27 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบหมายนางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์, นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ และนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

เข้ารับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

 


ทั้งนี้ พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับประกาศยกย่องในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คือ ระดับองค์กร และระดับสำนัก 3 สำนัก ได้แก่ 1. สำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ 2. สำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ 3. สำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการประเมินองค์กรคุณธรรม จำนวน 60 หน่วยงาน ประกอบด้วย ระดับองค์กรคุณธรรม 21 หน่วยงาน และระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 39 หน่วยงาน

 


เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter