A- A A+

 

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

23 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย จัดประชุมถอดบทเรียนโครงการศึกษาและทดลองดำเนินงานกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดา กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรนำร่องที่ร่วมพัฒนางานกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมในระยะต่อไป

 

การประชุมเริ่มจากคณะนักวิจัยจาก CoJoy Consulting นำโดย ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล เล่าถึงกรอบแนวคิดองค์กรมีชีวิต (Living Organization) จากหนังสือ Reinventing Organization ที่พัฒนามาเป็นโมเดล B-O-M-C สำหรับประเมินและรับรององค์กรคุณธรรม โดย B (Behavior) คือ พฤติกรรมของคน O (Organization) คือ ระบบขององค์กร/ทีม M (Mindset) ความเชื่อ และ C (Culture) คือ วัฒนธรรมองค์กร/ทีมหลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนให้ความคิดเห็นจากผู้แทนองค์กรนำร่อง โดยทั้ง 3 องค์กรชื่นชมกระบวนการประเมินและรับรององค์กรคุณธรรมที่เน้นเสริมสร้างพลังบวก โดยเฉพาะกิจกรรม sensing the field ซึ่งเป็นการเยี่ยมสำรวจเชิงกัลยาณมิตรในแต่ละองค์กร

 

ช่วงท้ายเป็นการให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.ดวงสมร บุญผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล รองประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และปิดท้ายโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ที่เน้นย้ำถึงหลักสำคัญของกระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมที่อยู่บนแนวคิด “จับถูก” คือมองหาสิ่งดีที่มีอยู่ในองค์กร การสร้างพื้นที่โชว์ แชร์ เชื่อมความดี การเยี่ยมชมเชิงกัลยาณมิตร โดยกระบวนการรับรองเป็นการรับรองพฤติกรรมที่เป็นจุดแข็งขององค์กร

 

สำหรับข้อมูลที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนในการประชุมครั้งนี้ ทางคณะนักวิจัยและทีมนักวิชาการของศูนย์คุณธรรมจะนำไปพัฒนางานกระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม และวางแผนการดำเนินงานต่อไป

 

 


ภาพและข่าวโดย กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter