A- A A+

 

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเป็นวิทยากรและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม” จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้การดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และภาคีเครือข่ายทางสังคม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

 

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน/รูป จาก 9 ภาคีเครือข่ายทางสังคม กว่า 180 หน่วยงาน/องค์กร ได้แก่ 1) เครือข่ายสถาบันการศึกษา/โรงเรียนคุณธรรม 2) เครือข่ายภาครัฐ หน่วยงานราชการ 3) เครือข่ายอำเภอ 4) เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอ 6) เครือข่ายผู้นำศาสนา/คณะสงฆ์ 7) เครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 8) เครือข่ายโรงพยาบาล/รพ.สต/อ.ส.ม. 9) เครือข่ายชุมชนคุณธรรม

 

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ สู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดอุตรดิตถ์” ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 เพื่อพัฒนาและกำหนดเป้าหมายให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดอุตรดิตถ์) เป็นนโยบาย 1 ใน 12 เป้าหมายร่วมในการพัฒนาจังหวัดของท่านสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้ประกาศนโยบายมุ่งส่งเสริมให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ เป็นสังคมที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ร่วมกับการพัฒนาคน คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรมที่ยั่งยืน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีความตั้งใจและร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “ความร่วมมือขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์สู่จังหวัดคุณธรรม” พร้อมผลักดันให้เป็นจังหวัดคุณธรรมในระดับต้นแบบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

 

นายประมวล บุญมา ร่วมบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กร/จังหวัดคุณธรรม รวมถึงได้มีการระดมความเห็นวิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรม ความพร้อมของภาคีเครือข่าย การทบทวนและกำหนดเป้าหมายคุณธรรมร่วมของจังหวัด รูปแบบ กระบวนการทำงาน การวางแผนและการกำหนดกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายต่างๆ

 

สรุปผลจากความเห็นของภาคีเครือข่ายเบื้องต้น พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีความพร้อมในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเนื่องจากมีผู้นำที่มีนโยบายที่ชัดเจน รวมถึงผู้บริหารในจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรม และภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนเรื่องของคุณธรรมเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้ว จึงต้องรวมคน ร่วมกันบูรณาการ และจัดกิจกรรมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างพื้นที่ในการทำความดี ทั้งนี้ ได้ร่วมกำหนดเป้าหมายคุณธรรมและเรื่องสำคัญที่จังหวัดอุตรดิตถ์จะร่วมกันขับเคลื่อน คือ “อุตรดิตถ์ เมืองคนดี มีวินัย ใฝ่สุจริต มีจิตอาสา” เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและจะจัดตั้งกลไกการทำงานของเครือข่าย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบต่อไป

 

 


ข่าวโดย : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter