A- A A+

F5CE88A3 A8A3 42A7 9473 4CE92A36ED2C L0 001

 

วันที่ 30 มกราคม 2566 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มอบหมายให้นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

 

เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดแพร่” ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมฯ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีราชภัฏอุตรดิตถ์ ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมหารือฯ

 


การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ให้เข้ามามีบทบาท ดังนี้ 1) ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบในพื้นที่จังหวัดแพร่ 2) รวบรวมข้อมูลต้นทุนทางด้านคุณธรรม ความดี ในระดับบุคคล องค์กร พื้นที่จังหวัดแพร่ และสนับสนุนกระบวนการทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

 

โดย ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสังคม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดแพร่” ซึ่งจะมอบหมายให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องหารือวิธีการ เครื่องมือ และรายละเอียดแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดแพร่และสาธารณชนต่อไป

 


ข่าวโดย กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ศูนย์คุณธรรม
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Facebook : ศูนย์คุณธรรม https://www.facebook.com/MoralCenter
🎥 YouTube : Moral Channel https://youtube.com/user/moralcenter