A- A A+
IMG 4666

         

วันนี้พุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการประชุมวิชาการ ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมปาถกฐาพิเศษ “คุณธรรมนำการพัฒนา นำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมคุณธรรม” โดย นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มี นายมานัส    ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

“สมัชาคุณธรรม” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงภาคี เครือข่ายและนำเสนอผลการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ สร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ในการนำเสนอความก้าวหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนของหน่วยงาน องค์กร ในระดับกระทรวง และระดับสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เปิดโอกาสให้องค์กร ภาคี เครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือ ได้นำเสนอผลงานคุณธรรมเชิงที่เป็นรูปธรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆ และแสวงหาแนวร่วมตามหลักการประชารัฐร่วมใจ จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์“ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

         งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ก่อนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เพียง ๑ สัปดาห์ ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณธรรมที่เป็นปัญหาสังคมร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ทั้งในเชิงประเด็นและในเชิงพื้นที่ ๔ ภูมิภาค เพื่อรวบรวมประเด็นหาฉันทามติในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติต่อไป

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า ๔๐๐ คน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ“การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิดจากข้างใน ปี ๒๕๖๑” โดยโดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ 
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ การนำเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม โดย นางสาวพิไล จิรไกรศิริ ที่ปรึกษากรมการศาสนาอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม การประชุมกลุ่มย่อย “แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” และนำเสนอ “แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ” การบรรยายธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดย พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙    วัดป่าแสงอรุณ แนวทางการขับเคลื่อนในอนาคต โดย นายสิน สื่อสวน ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปิดท้ายด้วย การมอบนโยบายและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย โดย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกับร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้ง ๒๐ จังหวัด นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ส่งมอบข้อเสนอต่อผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสู่สังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

IMG 4582 IMG 4549
   
IMG 4641 IMG 4649
   
IMG 4600 IMG 4655