A- A A+
SS Large 

จังหวัดพัทลุง
เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง

 

            ข้าวพันธุ์สังข์หยดกำลังชูรวงเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งในพื้นที่ลุ่มรอบทะเลน้อย เชื่อมไปจนถึงทะเลสาบพัทลุง แม้พัทลุงจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ รุ่มรวยไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงมีวิถีชีวิตเรียบง่าย มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเกื้อกูล ยึดโยงผูกพันอยู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีอันดีงาม เป็นเมืองแห่งความ “บายใจ” หรือความ “สบายใจ” ของทั้งคนอยู่ และผู้มาเยือน

          ด้วยความรู้สึกที่มีร่วมกันต่อบ้านเกิดเมืองนอนและเมืองที่ได้อยู่อาศัย ทำให้ชุมชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานราชการ อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โรงเรียน ท้องถิ่น ท้องที่ สมาคมและชมรมต่างๆ มีความเห็นตรงกันที่จะหยิบยกเอาความเป็น “เมืองลุง เมืองบายใจ” ขึ้นมาเป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของจังหวัดพัทลุง เกิดกระบวนการขับเคลื่อนและเชื่อมประสานชุมชนคุณธรรมในพื้นที่ต่างๆ มากมาย จนได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดคุณธรรมนำร่องที่น่าสนใจอีกจังหวัดหนึ่ง