A- A A+
M Large 

จังหวัดราชบุรี

เมืองแห่งความจงรักภักดี

          จังหวัดราชบุรีเริ่มต้นจากการชักชวนคนดีออกมาร่วมขับเคลื่อน โดยใช้กิจกรรมตลาดนัดความดี รวมถึงแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น ก่อรูปเชิงอุดมการณ์ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายให้คุณธรรมเป็นวาระของจังหวัดเพื่อก่อรูปความคิดเชิงอุดมการณ์ คือ การค้นหาคนดี องค์กรที่ดี

          สร้างกลไกการจัดตลาดนัดความดีมีความสาคัญต่อการเชื่อมโยง เครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดราชบุรีให้ได้มาพบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน หลังจากกิจกรรมตลาดนัดความดีจัดขึ้น 3 ครั้งหมุนเวียนไปทั่วจังหวัด ได้เกิดกระบวนการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรมของจังหวัดราชบุรี โดยทุกภาคส่วนในจังหวัดเข้าร่วมกาหนดเป็น “ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” ภายใต้ประเด็นคุณธรรมหลัก “พอเพียง สามัคคี มีวินัย”