A- A A+
north Large 

จังหวัดพิจิตร

เมืองแห่งความสุขบนฐานแห่งความดี

            “พิจิตร” เมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เคยเป็น “เมืองงาม” ที่สงบเรียบงามตามความหมายของชื่อเมือง มีลำน้ำยมและลำน้ำน่านไหลผ่าน รวมถึงมีห้วย หนอง คลองบึงที่เหมาะแก่การทำเกษตร

           แต่ด้วยสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันทางเศรษฐกิจ  และวัตถุนิยม ทำให้จังหวัดพิจิตรต้องเผชิญกับความท้าทายจากความไม่ซื่อตรงและปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลักขโมย เด็กและเยาวชนท้องก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด เสพสื่อเชิงลบ ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาหนี้สิน และปัญหาสุขภาพของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตร ฯลฯ เฉกเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ