A- A A+
mapthai 
north Large M Large
ES Large  SS Large
 

ข้อมูลการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่
หรือ จังหวัดคุณธรรม

               คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญของการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ที่ใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” นำไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน อันส่งผลให้ประเทศชาติ และประชาชนมีความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทยและยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ที่เน้นการวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะสถาบันที่สำคัญ เช่น ครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สื่อ และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ

               นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมในมิติเชิงพื้นที่ผ่าน "โครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม" หรือเรียกว่าสั้นๆว่า “จังหวัดคุณธรรม” เป็นรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมด้วยการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการสร้างความดี และกลไกลดความไม่ดีของคนในจังหวัดตามกลไกประชารัฐ โดยการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการ (Movement) และมีเป้าหมายทิศทาง คือ ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

             โดยในระยะเริ่มต้นศูนย์คุณธรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับสังคมไทยได้มีรูปแบบการเสริมสร้าง คุณธรรมเชิงพื้นที่ หรือ จังหวัดคุณธรรมนำร่อง ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดพัทลุง และจังหวัดราชบุรี ซึ่งการขับเคลื่อนคุณธรรมจะมีความแตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่ โดยมีการประกาศวาระคุณธรรมของจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมให้กับสังคมไทย

                 ในปัจจุบัน ศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมมือกับอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ขยายผลส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย  จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขยายผลรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่ หรือการสร้างระบบนิเวศทางสังคมเพื่อส่งเสริมสังคมคุณธรรม ตามแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ