A- A A+

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต” ภาคกลาง รุ่นที่ ๒
         
ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด
พระ ปิยบุตร ปิยปุตฺโต (วงค์ศรีเผือก) พระธรรมวิทยากร วัดโคกงูเห่า
พระมหา โชคประสิทธิ์ วิสุทฺธิญาโณ เพชรนิคม ค่ายคุรธรรม จริยธรรม เครือข่ายพลังธรรม พลังไทย
พระ ณัฐภพ บุญฤทธิ์ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาสังคม
พระครู สังฆรักษ์ธิติวสิษฐ์พล สุขจิตร วัดทอง
พระครูปลัด เอนก ปุณฺณวุฑฺโฒ วัดโคนอน
นางสาว กชนิภา นิลวงค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นาง กนกพร มีสุข สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม
นางสาว กนกพร ไทยขวัญ สำนักงานเขตหนองจอก
นาย กมล เขื่อนจินดาวงศ์ บจก.สยายเครือข่ายผู้บริโภค
๑๐ นาย กรณ์ชพัฒน์ ดำรงค์ไชย โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
๑๑ นาย กฤษธิพงษ์ งามยิ้ม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
๑๒ นาง กุลจิรา   ชวะณิชย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
๑๓ นาย เกรียงไกร มะลิเทศ สภาเด็กและเยาวชนเมืองพัทยา
๑๔ นาย เกรียงศักดิ์ วจนะแสงสิริ คริสตจักรภาคที่ ๑๑
๑๕ นาง ขวัญฤดี รัตนจินดา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร
๑๖ นางสาว ขวัญศิริ บุญสรรค์ โรงเรียนวังดอกไม้
๑๗ นางสาว จงกลนี สายะบุตร กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
๑๘ นาย จักรพันธ์ ตระการศาสตร์ สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๙ นางสาว จันทร คำดวง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี
๒๐ นาย จำลอง บุญเรืองโรจน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๑
๒๑ นาง จิรประภา เอี่ยวเจริญ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ
๒๒ นาย จิรพล คำต่อตั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต ๒
๒๓ นาง ชนันดา   จันทร์หอม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
๒๔ ดร. ชุติมา แสงดารารัตน์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
๒๕ นาย ญาณวรุฒม์   พิณสาย โรงเรียนบ้านหนองหว้า 
๒๖ นางสาว ฐาปณี สว่างผล เทศบาลนครนนทบุรี
๒๗ นาง ฑิมพิกา ญาธิป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานรครราชสีมา เขต ๑
๒๘ นางสาว ณภัทร โกมลกิตติ์ เทศบาลนครพิษณุโลก
๒๙ นาย ณรงค์ วัสสละ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
๓๐ นาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์ บจก.เจริญไพบูลย์ ซิตี้
๓๑ นาย ณริศ ศรศรีวิวัฒน์ สภาทนายความ
๓๒ นาย ณวต เจริญหลาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓๓ นางสาว ณสิตา ราชาดี บริษัทมาเหนือเมฆ คอนซัลติ้ง เน็ตเวิร์ค จำกัด
๓๔ นางสาว ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๓๕ นางสาว ณัฎฐภัทร์ วงศ์สุวรรณธัญ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
๓๖ นางสาว ณัฐกัญชพร กมลวรวรรธน์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๓๗ นางสาว ณัฐฏภัฎ สุวรรณเจริญ สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๘ นาย ดำรงค์ศักดิ์ เกตุแก้ว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี
๓๙ นางสาว ตุลยา   เปรมปล้อง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
๔๐ นางสาว ทิวารัตน์ ตุ่มไทยสาคร สำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔๑ นาย ธณัฎฐา ฐาปนะสุต สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
๔๒ นาย ธเนศ โหงวสกุล กรุงเทพมหานคร
๔๓ นาง นพวรรณ ไล้เลิศ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
๔๔ นาง นภาพรรณ จิตต์กระจ่าง ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว
๔๕ นางสาว นรารัตน์ สงวนทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔๖ นางสาว นวพร สิงหกุล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
๔๗ นางสาว นันทนา ศรีชัยมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๔๘ นางสาว นิภาพรรณ ฟังดี โรงเรียนบ้านค่าย
๔๙ นาย นิรัช สามัคคี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยนาท
๕๐ นางสาว นุชนาถ มุ่งหามล โรงเรียนบ้านสวน (วันอนุสรณ์)
๕๑ นาง บงกชษกรณ์ แซมสีม่วง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
๕๒ นาย บุญชนะ รุ่งเรืองไพศาลสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๕๓ นาย บุญรัตน์ แผลงศร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
๕๔ นางสาว เบญจพร สันติเวส บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
๕๕ นาย ปฏิพันธ์ เหล็งขวัญยืน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
๕๖ นางสาว ประคอง สุวิริโย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
๕๗ นาย ประเทือง ประเสริฐบูรณ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี
๕๘ นาย ประสิทธิ ธงทัศวรรธนะ คริสตจักรภาคที่ ๑๑
๕๙ นาย ปรีชา ฤทธิ์บุญ สมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย
๖๐ นาย ปรีชา คุ้นวานิช The Praxis (Thailand) Co., Ltd.
๖๑ นางสาว ปัทมนันท์ ธนาพรประดิษฐ์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
๖๒ นาง ปานทิพย์ ดอนขันไพร ชุมชนคุณธรรมโรงเรียนวัดสระสี่มุม
๖๓ นางสาว พนิดา โคติเวช สำนักงานจังหวัดสระบุรี
๖๔ นางสาว พรวิไล ผ่องศรี สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี
๖๕ นาง พวงวัลย์ ชูสมุทรรัตน์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
๖๖ นาย พัฒนา  พรมเผ่า  ชุมชนบ้านคลองอาราง จังหวัดสระแก้ว
๖๗ นาง พัทยา ทองเสภี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๖๘ ผศ.ดร. พิเชฐ ทั่งโต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖๙ นาย พิทักษ์ ลีนาลาด สำนักศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
๗๐ นางสาว พิมพ์ลภัส อุดมทรัพย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี
๗๑ นางสาว พิมลรัตน์ ภัทรโพธิกุล สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
๗๒ นางสาว เพชรรัตน์ โพธิกูล บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
๗๓ นางสาว เพ็ญศรี ลี้สุวรรณกุล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
๗๔ นาย ไพฑูรย์  ภาพพิมพ์ใจ  โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว
๗๕ นาย ไพฑูรย์  พลอาจ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
๗๖ นางสาว ภคจิรา จันทร์แดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
๗๗ นาย ภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๗๘ นาย ภาสพงศ์ ขาวกระจ่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
๗๙ นาง มณฑา ถนอมสิงห์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒
๘๐ นางสาว มณทิพย์ เทพวารินทรมาศ สโมสรไลออนส์สากล
๘๑ นาย มนัส รุ่มรวย บริษัท เอ็มแอนด์พี เวิลด์โปลิเมอร์ จำกัด
๘๒ นาง มารศรี เหล่าบุญชัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
๘๓ นาย ยงยุทธ ธนิกกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
๘๔ นาย ยศชาภณ บุญเจริญ สภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
๘๕ นาง เยาวดี จุฑาพรรณาชาติ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
๘๖ นาย รัฐ เรืองโชติวิทย์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๘๗ นาย รุ่งเกียรติ  ณ นคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
๘๘ นางสาว รุ่งนภา เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๘๙ ดร. รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙๐ นาย ฤทธิเดช เกลี้ยงเกตุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๙๑ นาง ลัดดา หงสุรพันธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
๙๒ นาง วรนาถ วัตรเอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๙๓ นาย วรพจน์ ศิริมาจันทร์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรนครเนื่องเขต
๙๔ นาย วรศักดิ์ รงค์เดชประทีป บริษัท มาเหนือเมฆ คอนซัลติ้ง เน็ตเวิร์ค จำกัด
๙๕ นาย วรัญญู วอทอง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม
๙๖ นาง วรินทร นามวงษ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก
๙๗ นางสาว วัฑฒิกา เลิศฤทธิกุล บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน)
๙๘ นาย วันชัย แสงดาว สภาวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
๙๙ นาย วิชิต แก้วจินดา ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
๑๐๐ นาง วิทิดา  การสมทบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี
๑๐๑ นาง วิภาวรรณ เล็บครุฑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
๑๐๒ นาง วิมลพรรณ รักทอง โรงเรียนบ้านดอนสง่า
๑๐๓ นาย วิโรจน์ บุญเย็น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๐๔ ว่าที่ร้อยตรี วิโรจน์ อ่อนโก้ก กรุงเทพมหานคร
๑๐๕ นาย วุฒิวงศ์ แก้วได้ปาน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี
๑๐๖ นาย ศราวิช  ด้วงสีทอง ที่ทำการปกครองอำเภออัมพวา
๑๐๗ นาย ศิระพจต์  จริยาวุฒิกุล  วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
๑๐๘ นาง ศิริวรรณ กุหลาบเพ็ชร์ สภาวัฒนธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา
๑๐๙ นาย ศุลชัย สระทองหัก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
๑๑๐ นาย สนธยา สมถวิล ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
๑๑๑ นาย สหรัฐ หลวงเมือง โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
๑๑๒ นาย สหัส บรรจงเมือง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง
๑๑๓ นาย สัญญา ทองจินดา สำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรสาคร
๑๑๔ นาย สัมฤทธิ์ ใจดี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
๑๑๕ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สิรภัทร อาวอร่ามรัศมิ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
๑๑๖ นางสาว สุขจี ดีเสมอ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๒
๑๑๗ นางสาว สุทธิรักษ์ พ้นภัยพาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
๑๑๘ นาย สุเทพ การะพิทักษ์ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑๙ นางสาว สุธาธินีย์ พระราช สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๒๐ นางสาว สุภัค สุทธิชล โรงเรียนสามัคคีวิทยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 
๑๒๑ นางสาว สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ โรงเรียนวัดนมโฑ
๑๒๒ นาย สุรเชษฐ์  เจริญอรุณตระกูล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี
๑๒๓ นางสาว สุรัชนี เรืองอุบล สำนักงานจังหวัดสระบุรี
๑๒๔ นาง สุรัชวดี ไกรสร บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
๑๒๕ นางสาว สุวพีร์ ศิริกุลวัฒนา S REICH
๑๒๖ นางสาว เสาวนีย์ บุตรช่วง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
๑๒๗ นาย แสนภูมิ   เปลี่ยนศร สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
๑๒๘ นาย แสวงดี     บัญญัติ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
๑๒๙ นาง หนึ่งฤทัย พูลลาภ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๓๐ นาย อนุพงศ์ จันทร์เอี่ยม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
๑๓๑ นางสาว อโนมา โลกาวี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
๑๓๒ นาย อภิไท  มงคล ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
๑๓๓ นางสาว อมรรัตน์ นาคสุข กรุงเทพมหานคร
๑๓๔ นาง อรปรียา เชื่อมทอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
๑๓๕ นาง อรวรรณ เยาวกรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
๑๓๖ นางสาว อรวรรณ จันทร์ชลอ โรงเรียนอรุโณทัย
๑๓๗ นาง อริยา วงศ์ทองดี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓๘ นาย อัครวินท์ อัครภูบดินทร์ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
๑๓๙ นางสาว อัจฉรา ปั้นมูล กองพุทธศาสนศึกษา
๑๔๐ นางสาว อัญชลี แก้วรัตน์ สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก
๑๔๑ นาง อารยา ศิวาธรณิศร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร
๑๔๒ นาย อำนวย ฉาบทอง พุทธสมาคมจังหวัดชัยนาท
๑๔๓ นาย อิทธิพัฒน์ พ่วงมาลี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
๑๔๔ นางสาว อิศรา สังข์วรรณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๔๕ นางสาว อุมารินทร์ ปักเคเต องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
๑๔๖ นางสาว อุสา กลางแท่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
๑๔๗ นาย เอกชัย  พุทธชาลี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
๑๔๘ นางสาว เอ็นดู ส่องแสง สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ  Download PDF