A- A A+

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  ศิริทวี

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

ที่ปรึกษา

นางสาวนราทิพย์  พุ่มทรัพย์

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และอดีตผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

ประธานคณะทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  สมยานะ

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม  ผู้อำนวยการกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

คณะทำงาน

อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

คณะทำงาน

นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

คณะทำงาน

ทันตแพทย์ ไพรัช  กาวประเสริฐ

คณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตรส่งเสริมคุณธรรม

คณะทำงาน

นายไพโรจน์  มีทวี

ผู้อำนวยการสมาคมการบรรจุภัณฑ์โลหะไทย

คณะทำงาน

ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงาน

พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส

พระวิทยากร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

คณะทำงาน

นายศิวโรฒ  จิตนิยม

ประธานสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี

คณะทำงาน

นายจิรายุ อุปเสน

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ๒  ศูนย์คุณธรรม

คณะทำงานและเลขานุการ

นางสาวสุขุมาล  มลิวัลย์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม  ศูนย์คุณธรรม

คณะทำงานและเลขานุการ

นายกตตน์คณพศ   หลวงธาดาวรกุล

นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม   ศูนย์คุณธรรม

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานหลักสูตร 
Download PDF