A- A A+

 

 

         ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม จัดประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคมคุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย มุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ รายงานสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ปี 2562 เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จุดประกายให้สังคมร่วมกัน คิด วิเคราะห์ ตั้งคำถาม และร่วมสร้างสรรค์ สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

          การประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม คุณธรรมกับปรากฏ การณ์ทางสังคมไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม และ พลเอกศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นเป็นเวที เสวนาวิชาการ : “เจาะประเด็น วิกฤตคุณธรรม เราได้เรียนรู้อะไร” มีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น “ปัญหาความรุนแรง… บทสะท้อนนิเวศสังคมป่วย” ร่วมกับ Speaker นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง ผู้ประกาศข่าว พิธีกร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประชาสัมพันธ์ ประเด็น “สังคมอุดมดราม่า แบบสุดขั้ว” และ นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งรายการทีวีออนไลน์ toolmorrow แลกเปลี่ยนในประเด็น “ปลุกพลังไวรัลคลิป แก้ไขนิสัยวัยโจ๋” ดำเนินรายการโดย คุณพรวดี ลาทนาดี ผู้ประกาศข่าว และพิธีกร จากไทยพีบีเอส

          ภาคบ่าย เป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจ “คุณคือฮีโร่” นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสา ขับรถช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มานานกว่า 23 ปี นายเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) ครูเรือจ้างข้างถนน นักสู้ผู้อุทิศตนเองเพื่อผู้อื่น และ นายฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์ (กอล์ฟฟี่) นางฟ้าซาลอน…ช่างทำผมใจบุญช่วยเหลือคนพิการ

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความดี ในรูปแบบต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้เป็นองค์ความรู้กลาง ในการสนับ สนุนองค์กรทางนโยบาย องค์กรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ และ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย มีบทบาท สำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมบนฐานความรู้ โดยมีการจัดทำรายงาน สถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยขึ้น เพื่อประมวล สถานการณ์ และปรากฏการณ์การทำความดีของคนในสังคม มีเป้าหมายสร้างความตระหนัก และให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ภาคส่วนต่างๆ ได้นำข้อมูลไปใช้ กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า องค์ความรู้ “10 ปรากฏการณ์คุณธรรม จริยธรรมในสังคม ไทย” เป็นการศึกษา รวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์ สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 จากแหล่ง ข่าวที่มีความหลากหลาย ทั้งจากเว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะท้อนด้านคุณธรรมความดีใน 4 มิติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) โดยปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้น ได้สะท้อนภาพเชิงบวก ของสังคมในด้านการสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับการจัดการ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น การร่วมมือร่วมใจจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และสะท้อนสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ที่ต้อง เฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม เช่น การทะเลาะวิวาท การสร้างความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนปัญหา การคอร์รัปชัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสังคม ที่ขาด ภูมิคุ้มกันในการรับมือ ทั้งในระดับของบุคคล ครอบครัว ตลอดทั้ง แนวทางการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ศูนย์คุณธรรรมคาดหวังว่า 10 สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ในปี 2562 นี้ จะนำไปสู่การ สร้างพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ปรากฏการณ์สังคมในมิติคุณธรรม และประเด็นสถานการณ์ สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เกิดการนำข้อมูลปรากฏการณ์สังคม ในมิติคุณธรรมไปใช้สนับสนุนงานเชิงนโยบาย และเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่กับประชาชน และเกิดการจุดประกายให้สังคมตระหนัก และ มองเห็นคุณค่าของการทำความดีในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับนโยบาย เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด องค์ความรู้ 10 ปรากฎการณ์คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย ได้ทางเว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม (www.moralcenter.or.th) หรือที่แอพพลิเคชั่น Moral Next

 

 

ภาพบรรยากาศงาน

 

Download เอกสาร