A- A A+

 “หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำหรับผู้บริหารยุคใหม่” รุ่นที่ 1

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน / สังกัด

1

บาทหลวง ดร.รังสิพล  เปลี่ยนพันธ์

ประธานรุ่นที่ 1

เลขาธิการสังฆมณฑลนครสวรรค์  วัดพระแม่รับสาร

อำเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์

2

นายภูวนัย   ครุฑาพันธ์

เลขานุการรุ่น

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  กรุงเทพมหานคร

3

นางจารุวรรณ   ชาญเดช

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดการกองทุนเวลาเพื่อสังคม

(องค์กรสาธารณะประโยชน์)

4

ดร.อุบล   ยะไวทย์ณะวิชัย

เหรัญญิกรุ่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

5

นางสาวภัทรมน  ทองในแก้ว

ประชาสัมพันธ์รุ่น

ผู้จัดการฝ่ายผลิตและสื่อสารองค์กร

บริษัทไทยเคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด

6

นายนันทพล   วิชัยดิษฐ 

ผู้ประสานงานรุ่น

อุปนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร

และผู้บริหารอาวุโส  บมจ.ซีพีเอฟ  จังหวัดราชบุรี

7

นายสรวีย์    รัฐพิทักษ์ถิรดา

คณะกรรมการธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

8

นางวัชรี   ชัยปรมาธิกุล

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

9

ดร.คูณ  เครือวรรณ

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

10

นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

11

นางศรนภา   ศรีประทุม

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

12

นางหนึ่งฤทัย  พูลลาภ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

13

นางสาววัลย์ลดา   ตู้จินดา

รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารออมสิน  (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร

14

นางพัชราภรณ์  ศรีดุษฎี

รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการป้องกันการทุจริต

ธนาคารออมสิน  (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร

15

นายศุภรัตน์  โสมรัตนานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16

นายอนุชา  หะระหนี

ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   กรมการศาสนา   

17

นางสาวประกายทิพย์  ทองคุ้ม

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   โรงพยาบาลราชวิถี

18

นางสาวดารณี​  ศรสุวรรณ​

พยาบาล​วิชาชีพ​ช​ำ​นา​ญ​การ​พิเศษ​   โรงพยาบาลราชวิถี

19

นางศรีนวล  ลัภกิตโร 

รองอธิบดีกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม

20

รศ.ดร.กตัญญู   แก้วหานาม

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

21

รศ.ดรประยูร  วงศ์จันทรา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

22

นางกันทนา  ใจสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

23

นายณัฐวุฒิ  นามวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

24

นายพลชัย   โสภากันต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ

25

ดร.พนัส   โพธิบัติ

รองคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26

ผศ.ดร.ปยุต   ชื่นสงวน

คณบดีคณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยสารคาม

27

นายรังสิมันต์  เจริญสุข

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ พระนคร

28

นางสาวบุญญาพร  ไชยเดช

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

29

พลเอกธีระเดช   ฉัตรเสถียรพงศ์

เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ

30

ดร.อุปกรณ์  ดีเสมอ

ผู้อำนวยการกองกิจการสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

31

นางนิศานาถ  จันทร์อาภาท

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลพุทไธสง 

อำเภอพุทไธสง   จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้แทนเทศบาล)

32

นายลิขิต   จันทร์แก้ว

ผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา   กรุงเทพมหานคร

33

พระอธิการสีห์สุราช วิสุทธสีโล

หัวหน้าพระธรรมวิทยากร  ประจำจังหวัดอุดรธานี

34

บาทหลวงฉลองรัฐ  สังขรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์

35

พระวัฒธยา  ฐิติสมฺปนฺโน

เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองเรือ

อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

36

แม่ชีอรรณอัมไพ   ภาสศักดิ์ชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

37

นางน้ำฝน   คงศักดิ์

ผู้จัดการกอง ระดับ 9 

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

38

นางพรทิพย์   จิตรภักดี

ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์โลหะไทย

39

นางจารุนันท์  อึ๊งภากรณ์

ที่ปรึกษาสภาผู้ชมและผู้รายการ สถานีโทรทัศน์ TPBS

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

40

นางสาวอัธยา  บุณยรัตเศรณี

ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนภาคตะวันออก
แห่งประเทศไทย ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสื่อ

41

นายไกรสร  พิมพ์ประชา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง  จังหวัดหนองคาย

42

ดร.นุชนาถ  วสุรัตน์

ที่ปรึกษาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

43

ร.ท.ฉัตรชัย  ดิษสน

ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมการเรียนรู้ภายในองค์กร

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

44

บาทหลวงเอกชัย  ชิณโคตร

ผู้จัดการโรงเรียนมารีพิทักษ์   จังหวัดบุรีรัมย์

45

นายจรูญ  ศิริสรณ์

กรรมการบริหาร บริษัทริกิการ์เม้น จำกัด

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ  Download PDF 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานหลักสูตร  Download PDF