A- A A+

 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต" ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม รุ่นที่ 2       a2

 

 Adnot  Adsean
 Adcenter  Adsou

 


 

 fromtood edit  fromtood dow

จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมให้มีความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลดำเนินกิจกรรมในองค์กร

2) เพื่อติดอาวุธและความพร้อมให้กับวิทยากรแกนนำในการนำไปขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจ อยากพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรับชั่นมากขึ้น เพื่อสร้างคนดีสังคมดีในประเทศไทย

ซึ่งกำหนดจัดฝึกอบรมในพื้นที่ 4 ภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 100 คน โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 วัน 1 คืน

1) พิษณุโลก (ภาคเหนือ) วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562

2) ขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562

3) นครปฐม (ภาคกลาง) วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562

4) สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้) วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562

 

โดยสิ่งที่จะได้รับ ได้แก่ คู่มือวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

  1. จะมีการจัดทำทำเนียบรุ่นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด, ตำแหน่ง, หน่วยงาน, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์
  2. จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีสถานที่ทำงาน หรือสังกัดหน่วยงานหรือมีภูมิลำเนาในภูมิภาคที่จัดฝึกอบรมเท่านั้น
  3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมครบทั้ง ๒ วัน (เต็มเวลา) เท่านั้น 

**หมายเหตุ : คณะผู้จัดขอพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามโครงการฯ และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ทางเว็บไซต์ www.moralcenter.or.th ภายในช่วงวัน ดังนี้

          ภาคเหนือ ประกาศผลวันที่ : วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศผลวันที่  :  วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

          ภาคกลาง ประกาศผลวันที่ :  วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562

          ภาคใต้ ประกาศผลวันที่ :   วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562