A- A A+
 1. กรอบแนวคิด
 2. ข้อมูลวิชาการ
 3. ประกาศเจตนารมณ์
 4. ภาพประกอบ
 5. โปสเตอร์

กรอบคิดและรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่ ๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 


 

หลักการและเหตุผล

     คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕) เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ส่งเสริม คุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีโดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” นำไปสู่สังคมคุณธรรม ที่เกื้อกูลและแบ่งปัน อันส่งผลให้ประเทศชาติ และประชาชนมีความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็ง ด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติฯ ที่เน้นการวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย

 

ถือเป็นกระบวนการและเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายทาง สังคมทุกภาคส่วน โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนด ทิศทาง และพัฒนานโยบายด้านคุณธรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับ จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติรวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลุกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม และขยายผลการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ตามบริบทของแต่ละองค์กรและพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕) ประกอบกับ การจัดสมัชชาคุณธรรมใน ๔ ภูมิภาค มีข้อเสนอที่สำคัญว่า โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม ใช้หลักการระเบิดจากข้างใน มีการประกาศเรื่องคุณธรรมเป็นวาระจังหวัดในทุกจังหวัด

 

     ในปี ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายดำเนินการ จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยแนวคิด Sustainability with Moral : New Moral New Normal “คุณธรรมวิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มเครือข่ายทางสังคมจนก่อให้เกิดข้อเสนอ เชิงนโยบายด้านคุณธรรมต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสอดรับกับการแก้ไขปัญหาคุณธรรมของ ทุกเครือข่ายและแนวทางการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์โควิด-19 ของสังคมไทย จำนวน ๔ ข้อ/เรื่องสำคัญ และ นำเสนอผลการจัดงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๙ -๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติรับทราบรายงานผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ และข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านคุณธรรมต่อรัฐบาลและหน่วยงานเชิงนโยบาย และให้หน่วยงานของรัฐรับข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคุณธรรม ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีสาระสำคัญข้อเสนอเชิงนโนบาย ๔ เรื่อง ดังนี้

 1. ค้นหา สำรวจ และรวบรวมเรื่องราวคุณธรรมความดีของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อจัดทำเป็นบันทึกความดีของสังคมและรวบรวมไว้ให้เป็นข้อมูลสำคัญในหอจดหมายเหตุ
 2. การสนับสนุนส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาคน เครื่องมือ และกลไกของชุมชน ให้มีระบบพี่เลี้ยง ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและนำไปสู่โมเดลครอบครัว พลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง และพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายที่ยั่งยืน ร่วมกับการพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่น ด้วยทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีการ เชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นกลไกพี่เลี้ยงระหว่างชุมชน
 3. การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างระบบเครดิตทางสังคม ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างบรรทัดฐาน ของประเทศ และใช้ข้อมูลเครดิตของบุคคลและองค์กรในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมแห่ง ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกลไกการสร้างแรงจูงใจ ในการทำความดีเพื่อยกระดับเครดิตโดยรวมของสังคมให้ดีขึ้น
 4. การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทางสังคมด้วยมิติความดีด้วยการส่งเสริมระบบ เครือข่ายทางสังคมคุณธรรม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสร้างกลไกการมีส่วนร่วม การสื่อสารข้อมูลและการเผยแพร่ความสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยมีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคม ให้สามารถขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในรูปแบบวิถีใหม่ ได้อย่างยั่งยืน

     

     เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค เกิดการบูรณาการ ความร่วมมือตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เกิดการนำข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ตามมติ คณะรัฐมนตรีและประกาศเจตนารมณ์ของจังหวัดคุณธรรมไปขยายผลในองค์กรและพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เกิดการพัฒนาองค์ความรู้สนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดอุดรธานี) ให้เป็นไปตาม แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง ๓ ปีและเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณบุคคล/หน่วยงานต้นแบบ ด้านคุณธรรมให้ได้รับการยอมรับและมีการขยายผลแนวคิดความสำเร็จการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จากประสบการณ์สู่สาธารณะ

 

     ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพื้นที่ปฏิบัติการเชิงคุณธรรม ในจังหวัดอุดรธานีเป็นปีที่ ๓ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เกิดจังหวัดคุณธรรมต้นแบบผ่านวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการ ประสานเชื่อมโยงองค์กรคุณธรรม ผ่านการประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่างๆ การส่งเสริมกิจกรรม กระบวนการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่ การพัฒนายกระดับวิทยากร องค์กรต้นแบบในการเป็นที่ปรึกษา กระตุ้นให้เกิด แรงจูงใจในการคงไว้ซึ่งความดี สร้างระบบ/มาตรการให้เกิดการขับเคลื่อนต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน และถอดบทเรียน กรณีศึกษาในพื้นที่ต้นแบบ

 

     การจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่ ๓ นี้ นับเป็นกระบวนการที่สะท้อน ให้เห็นถึงผลสำเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ ก่อให้เกิดการรวมตัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชม แชร์ เชียร์องค์กร/ ๓ ชุมชนต้นแบบ จากการขับเคลื่อนใน ๖ เครือข่าย เกิดองค์ความรู้การเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเผยแพร่ขยายผลแก่จังหวัดอื่นได้รวมถึงมีการประกาศยกย่องบุคคล ผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม และขยายผลสู่การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป โดย มีการปรับรูปแบบเป็นแบบ Hybrid Online ทั้งแบบออนไลน์และการจริงในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดอุดรธานี

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อน และพัฒนาคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่จังหวัด
 2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๕) และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมสู่การปฏิบัติและนำเสนอผล การดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่าย
 3. เพื่อบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีสมัชชาคุณธรรม
 4. เพื่อส่งเสริมกระบวนการประกาศยกย่อง บุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และองค์กรต้นแบบ ด้านคุณธรรม รวมถึงถอดบทเรียนแนวคิดจากประสบการณ์ สู่ความสำเร็จเผยแพร่ขยายผลในวงกว้าง

 

ชื่องาน

     งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีภายใต้แนวคิด “สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม”

     

วันและสถานที่จัดงาน

     กำหนดจัดงานฯ ๒ วัน ระหว่างวันอังคารที่ ๒๑ – วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุม เอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีและกิจกรรมตลาดนัด คุณธรรม ๖ เครือข่ายทางสังคมในจังหวัดอุดรธานี

 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม 

 1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคมภายในจังหวัด หารือและกำหนดแนวทาง ความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรม
 2. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผน ออกแบบรูปแบบงาน และเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมร่วมกับ ภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุดรธานี
 3. ดำเนินการค้นหา คัดเลือกบุคคล/องค์กร ต้นแบบด้านคุณธรรมในพื้นที่เพื่อประกาศเกียรติคุณและ จัดแสดงผลการดำเนินงาน ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี
 4. วิเคราะห์ผลการดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้า กระบวนการสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี
 5. จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 6. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนติดตามมติประกาศเจตนารมณ์ของสมัชชาคุณธรรมสู่ การปฏิบัติในระดับองค์กร จังหวัด ขยายผลยังภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป
 7. การติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม สังเคราะห์ข้อมูลนำสู่ เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒

 

เป้าหมายการจัดงาน

 1. เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เชิงนโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดผ่านกระบวนการ สมัชชาคุณธรรม
 2. หน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนต่างๆ สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. ใช้ “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ กรณีศึกษา ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีอย่างกว้างขวางและ สร้างการมีส่วนร่วมร่วมจากทุกภาคส่วน
 4. มีองค์กรเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์(ขยายผลเพิ่มเติม) และหรือร่วมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อน สังคมคุณธรรม และนำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ (จังหวัดคุณธรรม นำร่อง)
 5. นำเสนอผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รับทราบ และ นำผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา องค์ความรู้ ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจากการจัดสมัชชาคุณธรรม จังหวัดอุดรธานีไปขยายผล/ผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะด้านคุณธรรม

 

รูปแบบภาพรวมการจัดกิจกรรม

     เป็นการจัดแบบ Hybrid Online โดยมีระยะเวลาการจัดงาน ๒ วัน โดยเป็นไปตามมาตรการของจังหวัด อุดรธานีที่สอดคล้องตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ประกอบด้วยเนื้อหากิจกรรมดังนี้

 1. ด้านวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้แก่

  1. การบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนมติสมัชชาคุณธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
  2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “๓ ปีชาวอุดร ได้อะไรจากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม”
  3. การนำเสนอผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรมของ ๖ เครือข่าย
  4. พิธีประกาศยกย่องบุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม
  5. การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของผู้แทนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทุก ภาคส่วน (ขยายผลเพิ่มเติม) และส่งมอบข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้า พร้อม)
  6. การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ สนใจและพร้อมจะดำเนินการ (ถ้าพร้อม)
  7. กิจกรรมอื่นๆ

 

 1. ด้านนิทรรศการ การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม จังหวัดอุดรธานี ในรูปแบบ “ตลาดนัดคุณธรรม” โดยจัดเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

โซน ๑ แสดงนิทรรศการยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม และชุดความรู้ การขับเคลื่อนคุณธรรม อาทิ

  • สาระสำคัญแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒
  • ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม นำเสนอ “ข้อมูลชุมชนและ ท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบทั่วประเทศ”
  • ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ดัชนีชี้วัดคุณธรรม ๕ ประการ
  • ข้อมูลโมเดล โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง
  • ร่วมสนุกกิจรรมประเมินความสุขด้วยคุณธรรมความดี
  • ร่วมสนุกกับกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม และช่องทางสื่อสารศูนย์คุณธรรม

โซน ๒ Hall Of Fame นำเสนอประวัติ ผลงาน แนวคิดของบุคคลผู้มีพฤติกรรมควรค่า แก่การยกย่อง และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ของจังหวัดอุดรธานี

โซน ๓ องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม ขององค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม ๖ เครือข่าย ที่สอดคล้องกับคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และคุณธรรมเป้าหมายของ จังหวัดอุดรธานี มุ่งเน้นการนำเสนอนิทรรศการผลสำเร็จ กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน ชุมชน องค์กรคุณธรรมต้นแบบภายใต้การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๕) ขององค์กรภาคีเครือข่าย คุณธรรมในจังหวัดอุดรธานี

โซน ๔ ผลิตภัณฑ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารพื้นบ้านอีสานของภาคีเครือข่าย

 

     ทั้งนี้ นิทรรศการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม มีรูปแบบเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต นำเสนอเนื้อหาและผล การเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมที่โดดเด่นจากการส่งเสริมคุณธรรม วิถีวัฒนธรรมอันดีงามในมิติต่างๆ

 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน

     จำนวน ๕๐๐ คน ครอบคลุม ๖ เครือข่ายทางสังคมในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ ภาคการศึกษา เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน และผู้เข้าร่วมชมผ่านระบบออนไลน์ครอบคลุมทั้งจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย

 • ผู้บริหาร/ตัวแทนหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม
 • บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
 • เครือข่าย /สมาชิกองค์กรเครือข่าย
 • ประชาชนผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ของแต่ละองค์กรเครือข่าย
 • เด็กและเยาวชนที่สนใจ

 

งบประมาณดำเนินการ

     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีสำนักงาน จังหวัดอุดรธานีและองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานีและผู้สนับสนุนการจัดงาน

 

สถานที่ติดต่อ (ฝ่ายเลขานุการร่วม)

 1. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๔ ๙๙๐๐ โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๔๙๐๑ – ๒ เว็บไซต์ www.moralcenter.or.th
 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น ๔ ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๔ ๗๘๐๒ โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๗๘๐๒ กด ๑๗

 

Download PDF policy

Udon 65

มติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี และข้อเสนอเชิงนโยบาย

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


 

     พวกเราเครือข่ายองค์กรคุณธรรมทั้ง 6 เครือข่าย ซึ่งได้แสดงเจตจํานงร่วมกันที่จะส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม มีเป้าหมายให้คนในจังหวัด “สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสํานึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” โดยมุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสมาชิกเครือข่าย ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เป็นวิธีวัฒนธรรมคู่กับประชาชนชาวอุดรธานี และจากความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเรา ตลอดสามปีที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ทําให้เกิดการค้นพบทุนคความดีมากมาย นํามาสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัด 6 เครือข่าย สู่การโชว์แชร์ เชื่อมความดีอย่างต่อเนื่อง เกิดการส่งเสริมคนดี องค์กรดี เป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม อําเภอคุณธรรม ระดับต้นแบบที่ขยายผลครอบคลุมเกิดการชื่นชมยกย่องการทําความดีทั้งบุคคลและองค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทําความดี เกิดการถอดบทเรียนต้นแบบเพื่อขยายผล โดยมีเครือข่ายสถาบันทางวิชาการในจังหวัดให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาในระยะต่อไป อาศัยมติที่ประชุมสมัชชาคุณธรรมจังหวัด ปีที่ 3 พวกเราขอประกาศมติสมัชชาคุณธรรมและข้อเสนอทางนโยบาย ดังนี้


มติสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ปีที่ 3

 1. เราจะร่วมกันถักทอการทํางานเป็นเครือข่ายที่มีพลัง ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมเสริมพลังกันและกัน เพื่อเป็นหุ้นส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพคนในจังหวัด ให้มีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสันติร่วมกันเพิ่มขึ้น
 2. เราจะร่วมกันส่วนเสริมยกระดับองค์กร ชุมชนของตนเอง ให้มีขีดความสามารถในการเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมที่ครอบคลุม หลากหลายมากขึ้น เพื่อขยายผลต่อหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกจังหวัด
 3. เราจะร่วมกันส่งเสริมและให้คุณค่าต่อการทําความดี ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทตนเองทั้งการชื่นชมยกย่อง เชิดชูเกียรติ การให้รางวัลต่อการทําความดี การสร้างแรงจูงใจในการทําความดี การตอบแทนความดี ที่หลากหลายต่อเนื่อง
 4. เราจะร่วมกันเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชน ในทุกกลุ่มทั้งในและนอกระบบ ได้เพิ่มโอกาสแสดงออกทางสังคม และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาจิตสํานึกพลเมือง และดํารงรักษาวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอุดรธานี ให้เพิ่มมากขึ้น

 

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐและส่วนราชการในจังหวัด

 1. ให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี (ในฐานะที่เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบที่โดดเด่น) เป็นวาระของจังหวัด โดยให้สํานักงานจังหวัดอุดรธานี และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดทําแผนงาน โครงการ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนที่ต่อเนื่อง
 2. ให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางประงานเพื่อเชื่อมโยงและบริหารจัดการเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดให้เป็นเอกภาพ มีบทบาทสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกันต่อเนื่อง ทั่วถึงทุกระดับจากจังหวัด สู่อําเภอ ตําบลและหมู่บ้า เป็นศูนย์ประสานงานกับภาคีพัฒนาภายนอก รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในจังหวัด โดยการสนับสนุนจากสถาบันทางวิชาการในจังหวัด โดยมีผู้แทนเครือข่ายทั้ง 6 เครือข่ายในจังหวัด เป็นกลไกทํางาน
 3. ให้หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนสร้างการรับรู้ สื่อสาร รณรงค์ และขยายวงเครือข่ายคุณธรรมให้กว้างขวางขึ้น ด้วยสื่อต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทุกเพศวัย และครอบคลุมทุกพื้นที่
 4. ให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนส่งเสริม สนับสนุนการยกย่อง เชิดชูบุคคล องค์กรต้นแบบที่ดีให้เป็นที่รู้จักและเป็นแบบอย่างสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่น ๆ ต่อไป ให้แพร่หลาย โดยจัดทําเป็น Hall of Fame ของจังหวัดด้านความดีในระยะต่อไป

 

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

 1. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณภาพจังหวัดคุณธรรมต้นแบบให้มีขีดความสามารถในการเผยแพร่และขยายผล หรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับจังหวัดอื่น ๆ เพื่อขยายผลเป็นกลุ่มจังหวัดคุณธรรมและแก่หน่วยงานภายนอก
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสร้างกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรม โดยการบูรณาการการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคม ให้สามารถขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 

Udon 65 01

Udon 65 02

Udon 65 03