A- A A+

 

logo moral

 

M2.1.2 P5 2

 

เมื่อมีเป้าหมายและกำหนดหน้าที่ พร้อมมาตรฐานด้านคุณธรรมขงองค์กรชัดเจนแล้ว องค์กรจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม เพื่อตอบสนอง

ต่อเป้าหมายและมาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรที่กำหนดไว้ โดยสามารถจัดทำเป็นแผนระยะสั้นหรือระยะยาว

ขึ้นอยู่กับการจัดลำดับความสำคัญและความยากง่ายในการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม กำหนดกิจกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้อง

และแนวทางในการสื่อสาร พร้อมทั้งกำหนดการวัดผลความสำเร็จของแผนส่งเสริมคุณธรรม

เพื่อองค์กรใช้ในการติดตามผลการดำเนินการ ทั้งนี้ การวัดผลความสำเร็จทำได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

ให้สะท้อนความเจริญงอกงามตามมาตรฐานด้านคุณธรรมที่องค์กรกำหนด