A- A A+

 

logo moral

 

องค์กรทบทวนและกำหนดมาตรฐานคุณธรรม ที่จะใช้เป็นแนวทางหลักที่องค์กรจะขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม โดยมาตรฐานคุณธรรมนั้นมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม

และมาตรฐานคุณธรรมอื่นที่องค์กรประยุกต์ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ควรกำหนดมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับและพร้อมปฏิบัติ และควรมีการกำหนดตัวชี้วัดหรือสิ่งที่บอกได้ว่าผลลัพธ์ที่ทุกคนปฏิบัตินั้นบรรลุความสำเร็จ