A- A A+
 1. กรอบแนวคิด
 2. การจัดงาน/การบรรยาย
 3. ตลาดนัดคุณธรรม

กรอบคิดและรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม
จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
1623780146669


 

หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตส านึกที่ดีโดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” นำไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน อันส่งผลให้ประเทศชาติ และประชาชนมีความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ที่เน้นการวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะสถาบันที่ส าคัญ เช่น ครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สื่อ และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ

 

สมัชชาคุณธรรม ถือเป็นกระบวนการและเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายด้านคุณธรรม  สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติรวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์  และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม และขยายผลการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่  ๑๐  สู่การปฏิบัติตามบริบทของแต่ละองค์กรและพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)  ประกอบกับผลการจัดสมัชชาคุณธรรม

 

      ทั้ง  ๔  ภูมิภาคปีที่ผ่านมา มีข้อเสนอที่ส าคัญต่อการจัดงานว่า  การขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและท าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม ใช้หลักการระเบิดจากข้างใน  มีการประกาศเรื่องคุณธรรมเป็นวาระจังหวัดในทุกจังหวัด เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่จังหวัด  ภูมิภาค เกิดการบูรณาการความร่วมมือตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการน าประกาศเจตนารมณ์ไปขยายผลในองค์กรและพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ สู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนด้วยมิติคุณธรรม

 

      ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินงานพื้นที่ปฏิบัติการเชิงคุณธรรมในจังหวัดอุดรธานี  เป็นปีที่  ๒ เพื่อส่งเสริม พัฒนาให้เกิดจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ โดยใช้หลากหลายวิธีการ ทั้งการประสานเชื่อมโยงองค์กรคุณธรรม ผ่านการประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่างๆ การส่งเสริมกิจกรรมกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่ การถอดบทเรียนกรณีศึกษาในพื้นที่ต้นแบบ 

 

โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมใน ปีที่  ๒ ได้แก่   

 1. ทุกภาคส่วนเกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมภาพรวมทั้งจังหวัดตามคุณธรรมเป้าหมาย
 2. มีการบรรจุการขับเคลื่อนคุณธรรมในยุทธศาสตร์จังหวัด
 3. เกิดกลไกขับเคลื่อนและกลไกการติดตาม ขยายผลอย่างเป็นระบบ
 4. มีเครื่องมือ องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่าย
 5. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเครือข่าย และระหว่างกลุ่มเครือข่าย (รูปแบบสมัชชา/ตลาดนัดคุณธรรม)

      การจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ปีที่  ๒ นี้ นับเป็นกระบวนการสำคัญที่จะก่อให้เกิดการรวมตัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชม ยกย่อง และ เป็นการด าเนินการตามประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานี  ให้เป็นจังหวัดคุณธรรมร่วมกันของผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี และขยายผลสู่การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป โดยมีการปรับรูปแบบเป็นแบบ  Hybrid Onlineเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่จังหวัด
 2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๙  –๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมสู่การปฏิบัติและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่าย
 3. เพื่อบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีสมัชชาคุณธรรม
 4. เพื่อค้นหา ยกย่อง บุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมในพื้นที่ และถอดบทเรียนแนวคิดจากประสบการณ์สู่ความส าเร็จ เผยแพร่ขยายผลในวงกว้าง

 

ชื่องาน

      งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม”


วันและสถานที่จัดงาน

      กำหนดจัดงานฯ   ๓ วัน ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ  ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

 

ขั้นตอนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม

 1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคมภายในจังหวัด หารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรม
 2. ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผน ออกแบบรูปแบบงาน และเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดอุดรธานี
 3. ดำเนินการค้นหา คัดเลือกบุคคล/องค์กร ต้นแบบด้านคุณธรรมในพื้นที่เพื่อประกาศเกียรติคุณและจัดแสดงผลการดำเนินงาน ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี
 4. จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี
 5. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน ติดตามมติประกาศเจตนารมณ์ของสมัชชาคุณธรรมสู่การปฏิบัติในระดับองค์กร จังหวัด  ขยายผลยังภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป
 6. วิเคราะห์ผลการดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้ากระบวนการสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี
 7. การติดตาม ประเมินผล  และถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม สังเคราะห์ข้อมูลนำสู่เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่  ๑๑

 

เป้าหมายการจัดงาน

 1. เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเชิงนโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม
 2. หน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนต่างๆ สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. ใช้ “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม”  เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ กรณีศึกษาด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร  ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีอย่างกว้างขวางและสร้างการมีส่วนร่วมร่วมจากทุกภาคส่วน
 4. มีองค์กรเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และร่วมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมและนำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม (จังหวัดคุณธรรมนำร่อง) ขององค์กรภาคี  เครือข่ายที่เป็นรูปธรรม
 5. นำเสนอผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ได้รับทราบ และนำผลการดำเนินงาน  กรณีศึกษา องค์ความรู้  ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจากการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีไปขยายผล/ผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะด้านคุณธรรม

 

รูปแบบภาพรวมการจัดกิจกรรม

      เป็นการจัดแบบ   Hybrid Online   โดยมีระยะเวลาการจัดงาน  ๓  วัน มีเวที  Kick off ในวันแรก ส่วนวันที่สองและวันที่สาม  กระจายการจัดงานไปยังพื้นที่ของ  ๖ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้มีระยะห่างทางสังคมและเป็นไปตามมาตรการของจังหวัด ที่สอดคล้องตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ประกอบด้วยเนื้อหา กิจกรรมดังนี้

 

๑. ด้านวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ  การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน  ได้แก่

      ๑) จังหวัดคุณธรรมในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

      ๒) นโยบายส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม  “จังหวัดอุดรธานี”

      ๓) การบรรยายพิเศษ  “การส่งเสริมคุณธรรมแบบวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

      ๔) การนำเสนอบทเรียนกรณีตัวอย่าง หน่วยงาน องค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนคุณธรรม

      ๕) เวทีแสดงความคิดเห็น  “เหลียวหลังแลหน้า การขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี  : New Moral 

 

๒. ด้านนิทรรศการ   การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม

จังหวัดอุดรธานี ในรูปแบบ“ตลาดนัดคุณธรรม” โดยจัดเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

     ๑) แสดงนิทรรศการกลางยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ข้อมูลสถานการณ์

คุณธรรมของสังคมไทย และนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

      ๒) องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม ขององค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่าย  ในจังหวัดอุดรธานี

      ๓)  ลานกิจกรรม/เวทีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรม การแสดงที่สร้างสรรค์และเกี่ยวข้องด้านคุณธรรม

รวมถึงบูธของหน่วยงานที่มาร่วมจำหน่ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหรืออื่นๆ

      ทั้งนี้   นิทรรศการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม มีรูปแบบเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต นำเสนอเนื้อหาและผลการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมที่โดดเด่นจากการส่งเสริมคุณธรรม วิถีวัฒนธรรมอันดีงามในมิติต่างๆ

 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน

ครอบคลุมทุกภาคส่วนในจังหวัด พื้นที่ละ  ๕๐  คน และผู้เข้าร่วมชมผ่านระบบบออนไลน์ครอบคลุมทั้งจังหวัด

ทั้งผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ  ธุรกิจเอกชน  ศาสนา  สื่อมวลชน การศึกษา ประชาสังคม ชุมชน  เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย

 • ผู้บริหาร/ตัวแทนหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม  ๖ เครือข่าย
 • บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
 • เครือข่าย / สมาชิกองค์กรเครือข่าย
 • ประชาชนผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ของแต่ละองค์กรเครือข่าย

 

งบประมาณดำเนินการ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมจัด และผู้สนับสนุนการจัดงาน

 


 

สถานที่ติดต่อ (ฝ่ายเลขานุการร่วม)

๑. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เลขที่  ๖๙/๑๖-๑๗  อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐  โทรศัพท์  ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐

โทรสาร  ๐ ๒๖๔๔ ๔๙๐๑  – ๒  เว็บไซต์  www.moralcenter.or.th

๒. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  อาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ชั้น  ๔  (หลังใหม่) ถนนอธิบดี

ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐   โทรศัพท์  ๐ ๔๒๒๔ ๗๘๐๒  โทรสาร  ๐ ๔๒๒๔ ๗๘๐๒  กด  ๑๗

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2564

 


 

 ดาวน์โหลด กำหนดการ  Download PDF

โปสเอตร์แก้ไขใหม่ 11 s
 

ตลาดนัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี

 

รับชมย้อนหลัง


6 1  https://youtu.be/4z-5VMlfw5Q 6 2 https://youtu.be/SHVTBOaAHT8
05s  https://youtu.be/2eV9QKge6sg 06s  https://youtu.be/n81c8e3_b8I
06s  https://youtu.be/sGqgj-YxcnA  07s https://youtu.be/xWz1SMbmIEI