A- A A+

 

จำนวนผู้เข้าชม

3123

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี


การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม
จังหวัดเชียงราย วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564   


 

Poster Chiangrai

รับชมย้อนหลัง 


พิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปี 2564  

 

การส่งเสริมคุณธรรมแบบวิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี

นำเสนอบทเรียนกรณีตัวอย่าง การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปี 2564
 

ผลการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม (เชียงราย) ปี 2564