A- A A+
  1. กรอบแนวคิด
  2. การจัดงาน/บรรยายพิเศษ
  3. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  4. - ตลาดนัดคุณธรรม
  5. ดาวน์โหลดเอกสาร

กรอบคิดและรูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม
จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

1623780146669


 

หลักการและเหตุผล

       คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีโดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” นำไปสู่สังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน อันส่งผลให้ประเทศชาติ และประชาชนมีความมั่นคง สงบสุขด้วยมิติทางศาสนา มั่งคั่ง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย และยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ที่เน้นการวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย โดยเฉพาะสถาบันที่สำคัญ เช่น ครอบครัว การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สื่อ และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ

 

สมัชชาคุณธรรม  ถือเป็นกระบวนการและเครื่องมือหนึ่งที่สนับสนุนการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน โดยเป็นเวทีกลางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายด้านคุณธรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติรวมถึงการสร้างกระแสรณรงค์ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม  และขยายผลการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์จากงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติตามบริบทของแต่ละองค์กรและพื้นที่  ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ประกอบกับผลการจัดสมัชชาคุณธรรมทั้ง ๔ ภูมิภาคปีที่ผ่านมา มีข้อเสนอที่สำคัญต่อการจัดงานว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทำอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรม ใช้หลักการระเบิดจากข้างใน มีการประกาศเรื่องคุณธรรมเป็นวาระจังหวัดในทุกจังหวัด

       เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค เกิดการบูรณาการความร่วมมือตามบริบทของแต่ละองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการนำประกาศเจตนารมณ์ไปขยายผลในองค์กรและพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ สู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนด้วยมิติคุณธรรม

       ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพื้นที่ปฏิบัติการเชิงคุณธรรมในจังหวัดเชียงรายเป็นปีที่ ๒  เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เกิดจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดยใช้หลากหลายวิธีการ ทั้งการประสานเชื่อมโยงองค์กรคุณธรรมผ่านการประชุมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่างๆ การส่งเสริมกิจกรรมกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่ การถอดบทเรียนกรณีศึกษาในพื้นที่ต้นแบบ โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมใน ปีที่ ๒ ได้แก่      

         ๑. ทุกภาคส่วนเกิดการขับเคลื่อนคุณธรรมภาพรวมทั้งจังหวัดตามคุณธรรมเป้าหมาย

         ๒. มีการบรรจุการขับเคลื่อนคุณธรรมในยุทธศาสตร์จังหวัด 

         ๓. เกิดกลไกขับเคลื่อนและกลไกการติดตาม ขยายผลอย่างเป็นระบบ

         ๔. มีเครื่องมือ องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนของแต่ละเครือข่าย

         ๕. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเครือข่าย และระหว่างกลุ่มเครือข่าย (รูปแบบสมัชชา/ตลาดนัดคุณธรรม)

 

การจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปีที่ ๒ นี้ นับเป็นกระบวนการสำคัญที่จะก่อให้เกิดการรวมตัวแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชม ยกย่อง และเป็นการดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นคุณธรรมร่วมกันของผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย และขยายผลสู่การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป โดยมีการปรับรูปแบบเป็นแบบ Hybrid Online เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย


วัตถุประสงค์การจัดงาน
 
      
 

         ๑. เพื่อเป็นเวทีกลางของหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทุกภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่จังหวัด

         ๒. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๔) และแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมสู่การปฏิบัติและนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเครือข่าย

         ๓. เพื่อบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมของภาคีสมัชชาคุณธรรม

         ๔. เพื่อค้นหา ยกย่อง บุคคล องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมในพื้นที่ และถอดบทเรียนแนวคิดจากประสบการณ์ สู่ความสำเร็จเผยแพร่ขยายผลในวงกว้าง

 

ชื่องาน

               งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย  ภายใต้แนวคิด “เชียงรายเมืองคุณธรรม ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”

 

วันและสถานที่จัดงาน

               กำหนดจัดงานฯ  ๓ วัน  ระหว่างวันอังคารที่ ๖ -๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม ๖ พื้นที่เครือข่ายทางสังคมในจังหวัดเชียงราย

 

 ขั้นตอนการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม  

         - สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคมภายในจังหวัด หารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรม

         - ประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผน ออกแบบรูปแบบงาน และเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย

         - ดำเนินการค้นหา คัดเลือกบุคคล/องค์กร ต้นแบบด้านคุณธรรมในพื้นที่เพื่อประกาศเกียรติคุณและจัดแสดงผลการดำเนินงาน ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

         - จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

         - ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนติดตามมติประกาศเจตนารมณ์ของสมัชชาคุณธรรมสู่การปฏิบัติในระดับองค์กร จังหวัด ขยายผลยังภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป

         - วิเคราะห์ผลการดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมตามประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้ากระบวนการสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

         - การติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนกรณีศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม สังเคราะห์ข้อมูลนำสู่เวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑

 

เป้าหมายการจัดงาน

     ๑.  เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเชิงนโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรม

     ๒. หน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนต่างๆ สามารถขับเคลื่อนคุณธรรมที่สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    ๓. ใช้ “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ กรณีศึกษาด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย อย่างกว้างขวางและสร้างการมีส่วนร่วมร่วมจากทุกภาคส่วน

    ๔. มีองค์กรเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และร่วมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมและนำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม (จังหวัดคุณธรรมนำร่อง) ขององค์กรภาคี เครือข่ายที่เป็นรูปธรรม

    ๕. นำเสนอผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ต่อคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้รับทราบ และนำผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา องค์ความรู้ ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมจากการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายไปขยายผล/ผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะด้านคุณธรรม

 

 รูปแบบภาพรวมการจัดกิจกรรม  

       เป็นการจัดแบบ  Hybrid Online  โดยมีระยะเวลาการจัดงาน ๓ วัน มีเวที Kick off ในวันแรก ส่วนวันที่สองและวันที่สาม กระจายการจัดงานไปยังพื้นที่ของ ๑๓ เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย เพื่อให้มีระยะห่างทางสังคม และเป็นไปตามมาตรการของจังหวัด ที่สอดคล้องตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙  ประกอบด้วยเนื้อหากิจกรรมดังนี้

 

๑. ด้านวิชาการ  การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ได้แก่  

         - จังหวัดคุณธรรมในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19

         - นโยบายส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดเชียงราย”

         - การบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมคุณธรรมแบบวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

         - การนำเสนอบทเรียนกรณีตัวอย่าง หน่วยงาน องค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนคุณธรรม

         - เวทีแสดงความคิดเห็น “เหลียวหลังแลหน้าการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย New Moral New Normal”

         - การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของผู้แทนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วน และส่งมอบข้อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้าพร้อม)

         - การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่สนใจและพร้อมจะดำเนินการ (ถ้าพร้อม)

๒. ด้านนิทรรศการ  การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ในรูปแบบ“ตลาดนัดคุณธรรม”  โดยจัดเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

         ๑) แสดงนิทรรศการกลางยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ข้อมูลสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย และนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนา ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

         ๒) องค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม ขององค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม ๑๓ เครือข่าย ในจังหวัดเชียงราย

         ๓) ลานกิจกรรม/เวทีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรม การแสดงที่สร้างสรรค์และเกี่ยวข้องด้านคุณธรรม รวมถึงบูธของหน่วยงานที่มาร่วมจำหน่ายสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านหรืออื่นๆ

        ทั้งนี้  นิทรรศการที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม มีรูปแบบเป็นนิทรรศการที่มีชีวิต นำเสนอเนื้อหาและผลการเปลี่ยนแปลงเชิงรูปธรรมที่โดดเด่นจากการส่งเสริมคุณธรรม วิถีวัฒนธรรมอันดีงามในมิติต่างๆ

 

 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน ครอบคลุมทุกภาคส่วนในจังหวัด พื้นที่ละ ๕๐ คน และผู้เข้าร่วมชมผ่านระบบบออนไลน์ครอบคลุมทั้งจังหวัด ประกอบด้วย

              ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ  ธุรกิจเอกชน  ศาสนา สื่อมวลชน การศึกษา ประชาสังคม ชุมชน เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป   ประกอบด้วย

           - ผู้บริหาร/ตัวแทนหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม  ๑๓ เครือข่าย

           - บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

           - เครือข่าย /สมาชิกองค์กรเครือข่าย

           - ประชาชนผู้รับประโยชน์ในพื้นที่ของแต่ละองค์กรเครือข่าย      

        

 

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม
จังหวัดเชียงราย วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564   


Poster Chiangrai

รับชมย้อนหลัง 


พิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ปี 2564  

 https://youtu.be/Mf_vZxsQdXQ 

การส่งเสริมคุณธรรมแบบวิถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี

https://youtu.be/SXOLOWQ0FwY

นำเสนอบทเรียนกรณีตัวอย่าง การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปี 2564

https://youtu.be/msr1tP4GWFk 

ผลการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม (เชียงราย) ปี 2564

https://youtu.be/awAJjpCFufs 

 

ตลาดนัดคุณธรรม

 

รับชมย้อนหลัง


6 1 6 2 6 3 https://youtu.be/-FL7ka6uqBI
.

.

 

7 1 7 2 7 3 https://youtu.be/FOoX-K611pY

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 


 


เหลียวหลังแลหน้า

การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย

Download PDF


คู่มือ

คู่มือส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม
Download PDF


เรื่องเล่า

 เรื่องเล่าความดีจังหวัดเชียงรายDownload PDF


เรื่องเล่า

การบริหารจัดการภาคีเครือข่าย
Download PDF

 

PPT : สรุปข้อเสนองานสมัชชาเชียงราย 

Download PDF