A- A A+

15

โครงการค้นหาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง  

พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ปี ๒๕๖๒ 

 

Download Doc 

แบบฟอร์มเสนอบุคคลที่มีพฤติกรรมคุณธรรม 

 

 

 Download PDF 

 แบบฟอร์มเสนอบุคคลที่มีพฤติกรรมคุณธรรม 

 

ปิดรับการเสนอชื่อ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒


 

กรอบแนวคิด  

การค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่นำคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” มาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ เป็นกระบวนการหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม เพื่อสร้างเสริมและขยายผลต้นแบบในการทำความดี ให้เป็นที่หลากหลายและเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนและคนในสังคม โดยผ่านกระบวนการค้นหา และยกย่องในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

ในปลายปี ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม ได้ดำเนินการค้นหา และยกย่อง บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านโครงการ “๗๐ บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม” โดยได้มีการแต่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เปิดรับการเสนอ และพิจารณาคัดเลือกจนได้บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จำนวน ๒๕ คน โดยได้มอบโล่ห์ และเกียรติบัตรให้ในโอกาสการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ในเดือนมิถุนายน ปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

ในปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม พิจารณาเห็นว่า กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด มีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม ในระดับจังหวัด และเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงกับสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคและระดับชาติ สามารถที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมที่สำคัญในการค้นหาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง   ได้แก่ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ที่ปรากฏชัดเจน ให้กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ และเสนอชื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยต่อไปได้  

 

กระบวนการดำเนินงาน

การค้นหา บุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”    มาใช้ในการทำงาน หรือแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรม ที่เป็นรูปธรรม และเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม  มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

 

วิธีการดำเนินงาน

๑) วางแผนเตรียมการ และนำเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

๒) จัดตั้งคณะทำงาน ๑ คณะ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่องที่เป็นที่ประจักษ์                                                            

๓) ค้นหาบุคคลต้นแบบผ่านช่องทางกลไกอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด

ทั้งนี้ การพิจารณานำเสนอ ให้เป็นอันสิ้นสุด ซึ่งรับผิดชอบในการรับรองโดยอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด นอกเหนือจากนี้ ศูนย์คุณธรรม มีเอกสิทธิ์ที่จะพิจารณาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง ตามสาขาอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มเติมได้  

 ๔) ประกาศ ยกย่อง เชิดชู

- มอบประกาศเกียรติคุณแก่ บุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง

- สนับสนุน ส่งเสริม (promote) บุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การ ยกย่อง ในระบบคุณค่าอื่น ๆ ทางสังคมต่อไป เช่น การเป็นพรีเซนเตอร์ของหน่วยงานในการรณรงค์ หรือฑูตคุณธรรม

- สร้างขวัญกำลังใจโดยประสาน /แจ้ง/ เชื่อมโยง/ส่งต่อผลการทำความดีไปยังหน่วยงาน ต้นสังกัดหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น เพื่อรับทราบและยกย่องต่อไป

- รวบรวมเรื่องราว เพื่อการเผยแพร่ขยายผล

 

คุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ

          ๑. เป็นบุคคลที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก โดยอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด และภาคีเครือข่าย ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา จังหวัดละ ๑ คน

          ๒. บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากตัวบุคคลก่อน ทั้งนี้หากบุคคลดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้เข้ารับประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่องแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้นั้นก่อนที่ดำเนินการเข้ารับประกาศเกียรติบัตร

          ๓. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา

บุคคล ที่ถูกนำเสนอเข้ารับการคัดเลือกต้องมีพฤติกรรมแสดงออกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ที่ ๑. มีพฤติกรรมที่แสดงออกหรือสะท้อนการมีคุณธรรม ด้านพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ควรค่าแก่การยกย่อง จนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ หรือ ปรากฏต่อสาธารณะชัดเจน หรือนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือดำเนินงานเป็นกิจวัตร  

หลักเกณฑ์ที่ ๒. มีผลลัพธ์เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง ในระดับพื้นที่ หรือสาธารณะ

หลักเกณฑ์ที่ ๓. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือก จากการมีพฤติกรรมสะท้อนการมีคุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง

หลักเกณฑ์ที่ ๔. ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยได้รับรางวัลบุคคลคุณธรรมต้นแบบ ในงานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาคและชาติ มาแล้ว

หลักเกณฑ์ที่ ๕. พิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ที่เปิดโอกาสให้คนในจังหวัด ได้รับโอกาส โดยไม่จำกัดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เท่านั้น

หลักเกณฑ์ที่ ๖. ในการพิจารณาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ที่ควรค่าแก่การยกย่อง     ให้คำนึงถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่อาจมีผลขัดแย้งกับคุณธรรมจริยธรรมได้

 

วิธีการเสนอชื่อบุคคลต้นแบบ

กรอกเอกสารการนำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง โดยระบุให้ชัดเจนว่าเสนอเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมคุณธรรมด้านใดด้านหนึ่งตามคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”  

  • เอกสาร ประวัติและผลงาน เชิงประจักษ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หรือ ลิ้งค์ข่าว ความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ
  • ลงนามเสนอชื่อ โดยประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  • ส่งใบเสนอรายชื่อพร้อมประวัติและผลงาน และหลักฐานข้อมูลอื่นมายัง 

ช่องทางการสื่อสาร

ส่งมายัง   ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ ๖๙ /๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐                    

โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ โทรสาร ๐๒ ๖๔๔๔๙๐๑ หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

คุณสาริณี ถูกจิตร โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๕๑๐   โทรมือถือ. ๐๘๙-๔๙๙๐๖๔๘