A- A A+

5

Download PDF Download  เอกสารการฝึกอบรม


 

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรม -  ภาคใต้

 Download PDF  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” ภาคใต้

 

โปรดยืนยันการเข้าร่วมอบรม  ได้ที่ ----->  http://goo.gl/forms/W8X6xEJGNoHzKHbq2

 


 

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรม -  ภาคกลาง

Download PDF

 

โปรดยืนยันการเข้าร่วมอบรม  ได้ที่ ----->  https://goo.gl/JXjpvK

 

 


 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรม -  ตะวันออกเฉียงเหนือ 

Download PDF

 

โปรดยืนยันการเข้าร่วมอบรม  ได้ที่ ----->  http://goo.gl/forms/W8X6xEJGNoHzKHbq2

 


 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรม (เพิ่มเติม)  - ภาคเหนือ

Download PDF

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรม !!  - ภาคเหนือ

Download PDF

โปรดยืนยันการเข้าร่วมอบรม  ได้ที่ ----->  http://goo.gl/forms/W8X6xEJGNoHzKHbq2

 


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม" ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
   1) เพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้เข้าอบรมให้มีความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลดำเนินกิจกรรมในองค์กร
   2) เพื่อติดอาวุธและความพร้อมให้กับวิทยากรแกนนำในการนำไปขยายผลเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจ อยากพัฒนาตนเองเป็นองค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอรับชั่นมากขึ้น เพื่อสร้างคนดีสังคมดีในประเทศไทย

 

ซึ่งกำหนดจัดฝึกอบรมในพื้นที่ 4 ภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละ 100 คน โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 วัน 1 คืน
   1) สุโขทัย (ภาคเหนือ) วันที่ 9 – 10 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเทเชอร์
   2) อุดรธานี (ภาคอีสาน) วันที่ 28 – 29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมนภาลัย
   3) พระนครศรีอยุธยา (ภาคกลาง) วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมคาวาลิ คาซ่า
   4) นครศรีธรรมราช (ภาคใต้) วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมทวิน โลตัส

 

โดยสิ่งที่จะได้รับ ได้แก่ คู่มือวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก 

ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ    สามารถสมัครได้ที่ --->> https://goo.gl/forms/zeYCk9Kkek0LbR0l1  

 

 

หรือ ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

Download Doc Download PDF


      

**หมายเหตุ : คณะผู้จัดขอพิจารณาผู้มีคุณสมบัติตามโครงการฯ และจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รุ่นที่ 1 ทางเว็บไซต์ www.moralcenter.or.th 

   ภาคเหนือ : วันที่ 24 ธันวาคม 2561

   ภาคอีสาน : วันที่ 14 มกราคม 2562

   ภาคกลาง : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

   ภาคใต้ : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

**ส่วนท่านใดที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรม รุ่นที่ 1 จะมีกำหนดจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจ...ในการส่งเสริมคุณธรรมสร้างสังคมดีให้กับประเทศไทย