A- A A+

 ลำดับ

ชื่อเอกสาร

ชนิดของเอกสาร

 1

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคคล (Privacy Policy)

 Download PDF

 2

 นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

Download PDF

 3

 นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

 (CCTV Privacy Notice)

Download PDF

4

 คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน

Download PDF