A- A A+

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ 

          ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ในหัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศคุณธรรม” จัดขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิดและกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและออกแบบกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมที่นำไปสู่การขับเคลื่อน โดยมีรูปแบบเวทีนำเสนอแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

 

ช่วงที่ 1 นำเสนอแนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศคุณธรรม

 

ช่วงที่ 2 กระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรม

2.1 ระดับครอบครัว

2.2 ระดับองค์กร

2.3 ระดับชุมชน

 

ช่วงที่ 3 แลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอต่อแนวคิดและกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศคุณธรรม

 

 สรุปประชุมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม “การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยระบบนิเวศคุณธรรม” ปี 2565