A- A A+

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.45-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ปี 2564 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “จิตสาธารณะและนวัตกรรมทางสังคม: การตั้งรับและปรับตัวของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-19” เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของจิตสำนึกสาธารณะและนวัตกรรมทางสังคมที่ต่างหนุนเสริมซึ่งกันและกัน และเป็นกลไกที่สังคมไทยนำมาใช้ในการตั้งรับและปรับตัวของสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งมองภาพของการส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะ และการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยในอนาคตร่วมกันต่อไป แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

 

1. จิตสาธารณะและนวัตกรรมทางสังคม: การตั้งรับ & ปรับตัว ในสถานการณ์โควิด

 

2. "นวัตกรรมทางสังคม: เครื่องมือในการขับเคลื่อนจิตสำนึกสาธารณะ”

 

 สรุปประชุมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

Slide1