1694 1399 1144 1137 1857 1306 1610 1440 1693 1438 1078 1436 1427 1307 1973 1784 1965 1325 1552 1265 1155 1809 1959 1440 1226 1153 1986 1133 1067 1648 1512 1452 1639 1601 1612 1425 1016 1493 1630 1408 1085 1585 1936 1480 1640 1727 1427 1200 1446 1919 1344 1164 1064 1185 1938 1258 1533 1774 1613 1799 1015 1451 1176 1927 1372 1897 1118 1169 1235 1150 1428 1133 1660 1644 1653 1433 1150 1491 1886 1141 1036 1606 1227 1723 1421 1117 1845 1164 1772 1841 1536 1529 1806 1174 1643 1314 1908 1356 1227 ครั้งที่ 3 ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: วินัยกับครอบครัวไทย - moralcenter

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: วินัยกับครอบครัวไทย เป็นเวทีเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยประเด็นนำเสนอในงานมีดังต่อไปนี้

 

1. เวทีปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ : ถอดรหัสสร้างความสำเร็จได้ด้วยวินัย สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายสังคมให้กับครอบครัวยุคใหม่ ที่ต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคอนาคต โดยการถอดรหัสความสำเร็จด้านวินัย และทักษะการดำเนินชีวิตด้านสังคม (Soft Skill)

 

2. เวทีเสวนาวิชาการ “วินัย สร้างได้ในครอบครัว” เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมวินัยในครอบครัวยุคใหม่ ผ่านมุมมองของนักวิชาการและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานส่งเสริมสถาบันครอบครัว

 

สรุปประชุมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้การประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : วินัยกับครอบครัวไทย     ครอบครัวไทยกับบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม