A- A A+

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: วินัยกับครอบครัวไทย เป็นเวทีเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยประเด็นนำเสนอในงานมีดังต่อไปนี้

 

1. เวทีปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ : ถอดรหัสสร้างความสำเร็จได้ด้วยวินัย สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายสังคมให้กับครอบครัวยุคใหม่ ที่ต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคอนาคต โดยการถอดรหัสความสำเร็จด้านวินัย และทักษะการดำเนินชีวิตด้านสังคม (Soft Skill)

 

2. เวทีเสวนาวิชาการ “วินัย สร้างได้ในครอบครัว” เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมวินัยในครอบครัวยุคใหม่ ผ่านมุมมองของนักวิชาการและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานส่งเสริมสถาบันครอบครัว

 

สรุปประชุมและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

องค์ความรู้การประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : วินัยกับครอบครัวไทย     ครอบครัวไทยกับบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม