วันอังคารที่ 12 – วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประชุมวิชาการนานาชาติ “ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา : ASEAN Caring and Sharing Community” ประเด็นในงานประชุมประกอบไปด้วย

 

1. ปาฐกถา ใน 2 ประเด็นคือ “อยู่รอดและร่วมใจ: ความเอื้อเฟื้อและใส่ใจซึ่งกันและกันในประชาคมอาเซียน” และ “จิตอาสาข้ามพรมแดน”

 

2. การนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย “คุณธรรมในอาเซียน: จิตอาสาในภาคพื้นสมุทรในอาเซียน”

 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบไปด้วย ประเด็นท้าทายใหม่ของอาเซียน คือ สิ่งแวดล้อม การศึกษา ภัยพิบัติ เยาวชน ชุมชน บรรเทาสาธารณภัย-ฌาปนกิจ และแนวทางสู่จิตอาสาที่ยั่งยืน

  

 

ENG Diary 01