A- A A+

ประชารฐรวมใจ

 

 Download เอกสาร Best icon2 Best icon3 Best icon4


:: งานสมัชชาคุณธรรมภาคอีสาน  วันที่  6-7 มิถุนายน  2561 จ. ขอนแก่น

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมการศาสนา และ ศูนย์คุณธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชารัฐรวมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

IMG 4582 IMG 4600 IMG 4641 IMG 4655
       

วันนี้พุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ - นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการประชุมวิชาการ ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมปาถกฐาพิเศษ คุณธรรมนำการพัฒนา นำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมคุณธรรมโดย นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มี นายมานัส    ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น....อ่านเพิ่มเติม

 


:: งานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 จ. พิษณุโลก

S 18636822 S 18636821 S 18636805 S 18636810
     >>> ภาพงานสมัชชาภาคเหนือเพิ่มเติม

 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) จัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ“ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก....อ่านเพิ่มเติม

 

ประกาศเจตนารมณ์   Download PDF


link ข่าว เพิ่มเติม

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศ” โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

 :: งานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง  วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์  2561  จ.ราชบุรี

 

S 13516885 S 13516886 S 13516890 S 13516891
     >>> ภาพงานสมัชชาภาคกลางเพิ่มเติม

 

เพราะเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน คนไทยมีน้ำใจมาแต่โบราณกาล ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงเป็นอนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จึงได้บูรณาการงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยร่วมกับกรมการศาสนา เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน ครอบครัว และภาคสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม และติดตามการส่งเสริมคุณธรรมใน สังคมไทย....อ่านเพิ่มเติม
     

ประกาศเจตนารมณ์   Download PDF 

Exit

Moral Auditorlum