A- A A+

สัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา "สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม"

 

board 1 3 01 Board 4 01 board 5 01 board 6 01 board 7 01

 Life Style

ของคนแต่ละ

Generation

 นวัตกรรมองค์ความรู้

เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

 พัฒนาคุณธรรมตาม

ช่วงวัยในสถานศึกษา

แต่ละระดับ

 ขับเคลื่อนสังคม

คุณธรรม

เชิงประจักษ์

 ช่องทางสืบค้นข้อมูล

และมีส่วนร่วม

ในการส่งเสริม

และพัฒนาคุณธรรม

board 8 01 Board 9 01 Board 10 01 Board 11 01 Board 12 01
 สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

 ขั้นตอนการพัฒนา

คุณธรรมในสถานศึกษา

 การพัฒนาคุณธรรม

ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย

 ตัวอย่าง

ระดับปฐมวัย

 การพัฒนาคุณธรรม

ในสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

Board 13 01 Board 14 01 Board 15 01    

ตัวอย่าง

ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ตัวอย่าง

ระดับอาชีวศึกษา

ตัวอย่าง

ระดับอุดมศึกษา

   

 

 

S 10346552 0

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา "สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม"

ระหว่างวันที่  21-22 กันยายน 2560  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์   โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการหลักสี่ แจ้งวัฒนะ

 


 
พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ (ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

  Download PDF

ห้องวิชาการ  (ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ห้อง ๑ การพัฒนาคุณธรรมระดับปฐมวัย    ห้อง ๒ การพัฒนาคุณธรรมระดับประถมศึกษา ห้อง ๓ การพัฒนาคุณธรรมระดับมัธยมศึกษา ห้อง ๔ สื่อสร้างสรรค์ คุณธรรมสร้างคน (Digital Library)
Download PDF Download PDF Download PDF Download PDF

  


 

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐   ห้องวิชาการ (ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

ห้อง ๑ การพัฒนาคุณธรรมระดับปฐมวัย    ห้อง ๒ การพัฒนาคุณธรรมระดับประถมศึกษา ห้อง ๓ การพัฒนาคุณธรรมระดับมัธยมศึกษา
Download PDF Download PDF Download PDF

 

 การนำเสนอกระบวนการพัฒนาคุณธรรมทุกระดับชั้น Best Practice และร่วมพิธีปิด (ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

Download PDF

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม

โทร. 02-6449900  ต่อ 201

Exit

Moral Auditorlum