A- A A+

 การส่งเสริมพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม


 


ความเป็นมา

จากแผนการปฏิรูป คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม   เรื่อง  การส่งเสริมการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  โดยการ


๑)  ปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ในภาพรวม โดยการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเป็นวาระสำคัญของชาติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมแห่งชาติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ เพื่อให้เป็นแผนหลักของชาติในการขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จัดระบบและกำหนดบทบาทการทำงานขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ โดยการประมวล ทบทวน จัดบทบาทภารกิจหลัก/รอง ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม รวมถึงระบบการประสาน บูรณาการด้านต่างๆ โดยใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมเป็นหลัก เพื่อให้มีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในทุกภาคส่วนในระยะยาว  ใช้ระบบและกลไกของสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนให้ร่วมกับภาครัฐ  ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมแห่งชาติ การดำเนินงานตามแผนและอื่นๆ โดยใช้ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เป็นเครื่องมือ และกลไกของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในการดำเนินงาน


๒) 
การปฏิรูปมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในสังคมไทย โดยการ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล องค์กรเพื่อให้เป็นเครื่องบ่งชี้ความก้าวหน้าของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม มีแนวทางคือการจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เป็น ๓ ระยะ ในระยะเร่งด่วน ๑ ปี ๘ เดือน จะต้องมีการประมวลความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน หรือตัวชี้วัดด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เกี่ยวข้อง จัดระบบและกลไกการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมขององค์กรและบุคคลภาคส่วนต่างๆ  เช่นครอบครัว ชุมชน องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ โดยใช้ระบบการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง  แก้ไขปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เช่น พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เพิ่มเติมอำนาจหน้าทเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม  ระยะที่ ๒ ปีที่ ๒ – ปีที่ ๔  ขยายผล ติดตาม สรุปประเมินความก้าวหน้าและผลลัพธ์การดำเนินงานทุกด้าน สรุปบทเรียนและจัดการความรู้ เสนอให้รัฐบาลกำหนดนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยใช้มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม เป็นเครื่องมือ จัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ประมวลความรู้ ความสำเร็จจากการดำเนินงาน ขยายผลเป็นวาระคุณธรรมอาเซียน  ระยะที่ ๓ ปีที่ ๕  ประมวลสรุป การดำเนินงานด้านการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทั้งระบบ  นำผลการดำเนินงานของโครงการไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ ๒

          จึงได้มีการจัดตั้ง คณะทำงานจัดทำแผนการส่งเสริม การพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยองค์ประกอบของคณะทำงานประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะทำงาน ประธานคณะทำงาน รองประธานคณะทำงาน คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการจำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาและจัดทำแนวทางการส่งเสริม พัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมขององค์กรประเภทต่างๆ และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมาธิการ

Exit

Moral Auditorlum