A- A A+
  • องค์กรเครือข่ายภาครัฐ คือ ภาคส่วนที่ประกอบไปด้วยองค์กรกำกับทางนโยบาย และองค์กรของส่วนปฏิบัติ ที่เป็นส่วนราชการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งนี้ ไม่นับรวมกลุ่มองค์กรทางการศึกษา  

 

  • องค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน คือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเอกชน ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจ  สถาบันส่งเสริมทางธุรกิจ ที่ดำเนินการโดยเอกชน ทั้งในรูปแบบแสวงหากำไร และการทำธุรกิจเพื่อสังคม

 

  • องค์กรเครือข่ายทางการศึกษา คือ ภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานด้านการศึกษา ทั้งในระดับนโยบาย และระดับหน่วยงานปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย องค์กรสถานศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมหาวิทยาลัย

 

  • องค์กรเครือข่ายทางศาสนา คือ ภาคส่วนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันศาสนา ๕ ศาสนาหลัก ที่รัฐบาลไทยให้การรับรอง

 

  • องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมและชุมชน คือ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม หรือการพัฒนา การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆของประชาชนแต่ละประเด็น ที่จัดตั้งขึ้น ทั้งโดยมีกฏหมายรองรับ เช่น มูลนิธิ สมาคม และไม่มีกฏหมายรองรับ เช่น กลุ่มชาวบ้าน องค์กรชุมชน สมาพันธ์ฯ เป็นต้น

 

  • องค์กรเครือข่ายภาคสื่อสารมวลชน คือ ภาคส่วนของสื่อสารมวลชน ทุกรูปแบบ ทั้งสื่อของรัฐ และสื่อของภาคเอกชน

 

Exit

Moral Auditorlum