A- A A+

รายชื่อหนังสือและสื่อที่ใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 
p1
 
 

หมวดสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรม รายการ กลุ่มผู้ใช้
พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร

- การ์ตูนดีกะเดี๋ยวตะลุยอาเซียนภาคภาษาไทย

- การ์ตูนดีกะเดี๋ยวตะลุยอาเซียนภาคภาษาอังกฤษ

เยาวชนระดับ ม.ต้น

พัฒนาความสามารถด้านความคิดและ

การพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง

- หนังสือศิลปธรรม  คู่มือการสอนธรรมะโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อการเรียนการสอน ครูระดับ ประถม และ ม.ต้น
- หนังสือถอดองค์ความรู้ละครคุณธรรม  ละครสอนคุณธรรม  คุณธรรมนำชีวิต ครูทุกระดับ
- หนังสือสื่อการเรียนรู้เทคนิควิธีการสร้างสรรค์การจัดทำสื่อการสอนประเภทนิทานคุณธรรม ครูระดับ ประถม และ ม.ต้น

หมวดสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม

กลุ่มกิจกรรม รายการ กลุ่มผู้ใช้


ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะและการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม
- ทำความดี...ไม่มีที่สิ้นสุด

- ครูผู้สอนทุกระดับ

- เยาวชนทุกระดับ

- ขยะสร้างคน คนสร้างชาติ ครูผู้สอนทุกระดับ
- หนังสือจิตอาสา  พลังสร้างโลก ครูผู้สอนทุกระดับ
- หนังสือศาสตร์และศิลป์แห่งการจัดการความดีศึกษากรณีมูลนิธิพุทธฉือจี้ ครูผู้สอนทุกระดับ
- หนังสือเรื่องเล่าจิตอาสา ความดีของคนเล็กๆ ที่มีจิตอาสา เยาวชนทุกระดับ
ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ - หนังสือทำดีตามรอยพ่อ ครูผู้สอนทุกระดับ
- นิทานทำดีตามคำพ่อ เยาวชนระดับประถม
- หนังสือบันทึกความสำเร็จ  เยาวชนทำดี  ถวายในหลวง ครูผู้สอนทุกระดับ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน กตัญญู)

- หนังสือโครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย - ครูผู้สอนทุกระดับ
- มุ่งสู่เป้าเข้าถึงแก่น “โครงงานคุณธรรม” - ครูผู้สอนทุกระดับ
- รายงานการวิจัยแผนที่คนดี - ครูผู้สอนทุกระดับ
- 5 โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น - ครูผู้สอนทุกระดับ
- คู่มือ ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธสร้างการเรียนรู้สู่ปัญญา - ครูผู้สอนทุกระดับ
- กระบวนการถอดองค์ความรู้ด้านคุณธรรม - ครูผู้สอนทุกระดับ
- เด็กดีสร้างได้ - ครูผู้สอนทุกระดับ
- หนังสือสังคมคุณธรรม - ครูผู้สอนทุกระดับ
- หนังสือครอบครัวคุณธรรม - ครูผู้สอนทุกระดับ
- หนังสือโรงเรียนคุณธรรม - ครูผู้สอนทุกระดับ
- เครือข่ายวิจัยทางการศึกษา - ครูผู้สอนทุกระดับ
- 255 หนังสือเชิงคุณธรรม - ครูผู้สอนทุกระดับ
DVD กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) - ครูผู้สอนทุกระดับ
- VCD  คาราโอเกะเพลง  3 คุณธรรมนำไทย  (ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีวินัย)

- ครูผู้สอนทุกระดับ

- นักเรียนระดับ

ม.ต้น – ม.ปลาย

- คนไทย...ใจซื่อสัตย์ 1 : ผลการประกวดสปอตรณรงค์เชิงคุณธรรม ครั้งที่ 1 - ครูผู้สอนทุกระดับ

- คนไทยยุคใหม่สร้างวินัยสู่สังคม : ผลการประกวด

สปอตรณรงค์เชิงคุณธรรม

- ครูผู้สอนทุกระดับ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย - CD  เพลง  รู้  รัก  สามัคคี   - ครูผู้สอนทุกระดับ
สื่อสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมในทุกๆ ด้าน วีซีดี สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี ชุดจิตอาสา ศูนย์การเรียนรู้ ศาสนสัมพันธ์ ครูผู้สอนทุกระดับ
วีซีดี สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี ชุดการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครูผู้สอนทุกระดับ
วีซีดี สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี ชุดวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจคุณธรรม ครูผู้สอนทุกระดับ
ดีวีดี คาราโอเกะเพลง 3 คุณธรรมนำไทย (ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย) ครูผู้สอนทุกระดับ
วีซีดี สารคดีสั้น แผ่นที่  1 ชุดการพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน  (1)  ครูผู้สอนทุกระดับ
วีซีดี สารคดีสั้น แผ่นที่  2 ชุดการพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน (2)       ครูผู้สอนทุกระดับ
วีซีดี สารคดีสั้น แผ่นที่  3 ชุดจิตอาสา ครูผู้สอนทุกระดับ
วีซีดี สารคดีสั้น แผ่นที่ 4 ชุดจิตอาสา  และชุมชนคุณธรรมวิถีพอเพียง ครูผู้สอนทุกระดับ
วีซีดี สารคดีสั้น แผ่นที่ 5 ชุดชุมชนคุณธรรม วิถีพอเพียง ครูผู้สอนทุกระดับ
วีซีดี สารคดีสั้น แผ่นที่ 6 โครงงานคุณธรรม  และแผนที่คนดี ครูผู้สอนทุกระดับ
วีซีดี สารคดีสั้น แผ่นที่ 7 ชุดศาสนสัมพันธ์  และศาสนากับชีวิตและการเรียนรู้ ครูผู้สอนทุกระดับ
วีซีดี สารคดีสั้น แผ่นที่ 8 ชุดสมัชชาคุณธรรม  การจัดการความรู้  ครูผู้สอนทุกระดับ
วีซีดี สารคดีสั้น แผ่นที่ 9 ชุดสื่อสร้างสรรค์  และองค์กร บุคคลคุณธรรม ครูผู้สอนทุกระดับ
วีซีดี สารคดีสั้น แผ่นที่ 10 ชุดกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมของต่างประเทศ ครูผู้สอนทุกระดับ
  วีซีดี สารคดีสั้น ดอกไม้บานสื่อสารความดี ระยะที่ 8 ครูผู้สอนทุกระดับ
วีซีดี  จอมซนมนตรา  ตอนที่  1-2  (ครั้งที่  3) เยาวชนระดับประถม
วีซีดี  จอมซนมนตรา  ตอนที่  3-4  (ครั้งที่  3) เยาวชนระดับประถม
วีซีดี จอมซนมนตรา  ตอนที่  5-6  (ครั้งที่  3) เยาวชนระดับประถม
วีซีดี  จอมซนมนตรา  ตอนที่  7-8  (ครั้งที่  3) เยาวชนระดับประถม
วีซีดี  จอมซนมนตรา  ตอนที่  9-10  (ครั้งที่  3) เยาวชนระดับประถม
วีซีดี  จอมซนมนตรา  ตอนที่  11-12  (ครั้งที่  3) เยาวชนระดับประถม
วีซีดี  จอมซนมนตรา  ตอนที่  13-14  (ครั้งที่  3) เยาวชนระดับประถม
วีซีดี จอมซนมนตรา  ตอนที่  15-16 (ครั้งที่ 2) เยาวชนระดับประถม
วีซีดี  จอมซนมนตรา  ตอนที่  17-18 (ครั้งที่ 2) เยาวชนระดับประถม
วีซีดี  จอมซนมนตรา  ตอนที่  19-20 (ครั้งที่ 2) เยาวชนระดับประถม
วีซีดี  จอมซนมนตรา  ตอนที่  21-22 (ครั้งที่ 2) เยาวชนระดับประถม
วีซีดี  จอมซนมนตรา  ตอนที่  23-24 (ครั้งที่ 2) เยาวชนระดับประถม
วีซีดี  จอมซนมนตรา  ตอนที่  25 (ครั้งที่ 2) เยาวชนระดับประถม
วีซีดี  การ์ตูนธรรมะรู้อิโหน่อิเหน่  ปี 2549 (ครั้งที่ 5) เยาวชนระดับประถม
วีซีดี   การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ชุด รู้อิโหน่อิเหน่  2550 เยาวชนระดับประถม
วีซีดี   เกมส์ซุปเปอร์ดี  ประหยัดพลังงานกู้โลก เยาวชนระดับประถม
วีซีดี 3 นาที กับดี เดี๋ยว เยาวชนระดับประถม

 

หมวดสร้างเสริมทักษะการทำงานการดำรงชีพและทักษะชีวิต

กลุ่มกิจกรรม รายการ กลุ่มผู้ใช้
ตอบสนองต่อความสนใจ ความถนัดและความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล - 5 คนรวมเป็น 1 อัจฉริยะ ครูผู้สอนทุกระดับ
- ย่างก้าวแห่งความเข้าใจ ครูผู้สอนทุกระดับ
- หนังสือคู่มือการจัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ในสถานศึกษา ครูผู้สอนทุกระดับ
- เพาะเมล็ดพันธุ์...แห่งสันติภาพ ครูผู้สอนทุกระดับ
- คู่มือหลักสูตรค่ายเยาวชนทูตคุณธรรม นำไทยสู่อาเซียน ครูผู้สอนทุกระดับ
- ถอดบทเรียนกระบวรการพัฒนาศักยภาพแกนนำศาสนิกสัมพันธ์เสริมสร้างความซื่อตรง ครูผู้สอนทุกระดับ
- เปิดประตูความดีสู่วิถีอาเซียน ครูผู้สอนทุกระดับ
- ASEAN Morality ครูผู้สอนทุกระดับ
ฝึกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ และอยู่อย่างพอเพียง - ความพอเพียงบ่อเกิดแห่งคุณธรรม  ณ  ดอยผาส้ม ครูผู้สอนทุกระดับ
- ศาสตร์แห่งพระราชา ครูผู้สอนทุกระดับ
- รวมผลงานการประกวดภาพถ่าย ปี 2551 “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

- ครูผู้สอนทุกระดับ

- นักเรียนผู้สอน

 
Exit

Moral Auditorlum