A- A A+

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาวิชาการ “จิตอาสาอาเซียน : เรียนรู้ เข้าใจและก้าวไปด้วยกัน" ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากท่านทูตอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณธรรมกับต่างประเทศ ศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนา

          งานเสวนาครั้งนี้ มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจในมิติของจิตอาสาในประเทศอาเซียน มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนาในประเด็น “อาเซียนในฐานะผู้สร้างสรรค์สันติภาพ” คุณสุภาวดี เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ร่วมเสวนาในประเด็น “อาสา – อาเซียน ” และ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเสวนาในประเด็น “จิตอาสา : หัวใจของมนุษย์ที่สมบูรณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม”

          ในเวทีมีการแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนในการเชื่อมร้อยประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งการทำงานจิตอาสาข้ามพรมแดน อาสา – อาเซียน อาทิ การทำงานจิตอาสาระหว่างไทย – พม่า การทำงานจิตอาสาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะประเด็นทางด้านศาสนาอย่างเข้มแข็ง การเสวนาชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการ และก้าวต่อไปของการทำงานจิตอาสาอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจได้ดียิ่งขึ้น

          นอกจากนี้ ในงานมีการเปิดตัวหนังสือ “จิตอาสาอาเซียน” ซึ่งจัดทำโดย คณะวิจัยโครงการคุณธรรมในอาเซียน : จิตอาสาภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทร นำโดย อาจารย์สุภาพร โพธิ์ แก้ว สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
คุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี นักวิชาการอิสระ มีผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

 

 

ภาพบรรยากาศงาน 

Download เอกสาร 

Exit

Moral Auditorlum