A- A A+

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต” ภาคใต้ รุ่นที่ ๒
         
ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด
นางสาว กนกวรรณ์ จันทร์แสงกุล โรงเรียนบ้านบางปรุ
นางสาว กมลนันท์ บรรณสี สถาบันแม่ชี (ภาคใต้)
นางสาว กฤตยณันฏ์ ขุ้ยศร โรงเรียนบ้านควนรา
นางสาว กวิสรา อินทร์เทพ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
นางสาว กัญญานิษฐ์ ขุนประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
นาย กันตพงศ์ คงหอม โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก
นางสาว กิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์ โรงเรียนวัดแหลมทอง
นาง จรรยา ขุนล่ำ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
นาย จักรพงศ์  บุญสว่าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
๑๐ แม่ชี จารุวรรณ มาศแสวง สถานบันแม่ชีไทย ภาคใต้
๑๑ นาง จิตรลดา สุวรรณทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑
๑๒ นาง จินดา ศรีนุรัตน์ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓ นาง จิรภา ช่วยเมือง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
๑๔ นางสาว จิราภรณ์ จิตรพวง โรงเรียนบ้านน้ำราด
๑๕ นางสาว จิราภรณ์​ หมานพัฒน์ โรงเรียนวัดนอก
๑๖ นางสาว จิราวรรณ หนูแปลก โรงเรียนวัดนทีคมเขต
๑๗ นางสาว จุฑาณัฐ นาคเรือง โรงเรียนวัดขจรบำรุง
๑๘ นาง ฉวีวรรณ หอมรักษ์ โรงเรียนวัดบางกำยาน
๑๙ นาย ชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ โรงเรียนวัดน้ำพุ
๒๐ นาง ฐานิยา จันทร์ศรีนวล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่
๒๑ นาย ณัฏฐ์เดช ทองคำ วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนแสนดีฟาร์ม
๒๒ แม่ชี ณัฐปภัสร์ เวชกามา สถาบันแม่ชีไทย (ภาคใต้)
๒๓ นาย ณัฐวุฒิ ขุนล่ำ โรงเรียนบ้านบางหอย
๒๔ นางสาว ณิชรัตน์ รักษายศ โรงเรียนบ้านหนองจอก
๒๕ นางสาว ตอยญีบะห์ ยูโช๊ะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
๒๖ นางสาว ถนอมนวล ศรีเมือง โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
๒๗ นางสาว ทัศนีย์ สุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองจอก
๒๘ นาย ทินกร วัฒนเสน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
๒๙ นางสาว ธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
๓๐ นาย นธี เหมมันต์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๓๑ นาง นพวรรณ ไชยปันดิ โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
๓๒ นาง นริศดา ยศเมฆ โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง
๓๓ นางสาว นวลจันทร์ พุ่มพวง โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
๓๔ นาง บุปผา อยู่เวชวัฒนา โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
๓๕ นาง ปราณี ชุมเกลี้ยง พุทธสมาคมจังหวัดชุมพร
๓๖ นาย ปรีชา สุวีรานุวัฒน์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
๓๗ นาง ปัทมา ทองถึง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
๓๘ นาง ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๓๙ นาง พรเพ็ญ อำนวยกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๔๐ นาง พรรณิภา สมันกิจ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
๔๑ นาง พวงน้อย ทิพย์ดนตรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
๔๒ นาง พวงผกา เชาวน์ไวย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
๔๓ นาย พัทธนันท์ คงมาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวลึกน้อย
๔๔ นาย พิฑูรย์ ทองฉิม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๔๕ นางสาว พิมพ์พสุ จวบความสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง
๔๖ นางสาว พิมพ์ลภัส ปานนิล สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔๗ นางสาว ฟารีดา เส็นบัตร ประธานกองทุนบทบาทสตรี,แกนนำพัฒนาชุมชนบ้านไร่ลุ่ม 
๔๘ นางสาว ภวมัย เพ็ชรคงทอง โรงเรียนบ้านคลองคราม
๔๙ นาย ภิญโญ โสตถิฤทธิ์ โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
๕๐ นาย ภูมิศักดิ์ ชูเย็น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา
๕๑ นางสาว มยุรี เดชธานี โรงเรียนวัดอัมพาวาส
๕๒ นาง มาริณี ทัศระเบียบ กองทุนหมู่บ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๓ นาง มาลี พัสระ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
๕๔ นางสาว เยาวลักษณ์ ตระกูลเมฆี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๕๕ นาง วราพร ศรีพนมยม โรงเรียนประชานิคม 4
๕๖ นางสาว วรุบล ทองปิด โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ
๕๗ นาย วโรดม รักจันทร์ ชุมชนบ้านคอกเสือ
๕๘ ดร. วิชชาญ จุลหริก มหาวิทยาลัยทักษิณ
๕๙ นางสาว วิมล งามยิ่งยวด มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๖๐ นาย วิสูตร อะหลี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๑ นางสาว ศรัญญา ศุภศักดิ์ วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนแสนดีฟาร์ม
๖๒ นางสาว ศรีเวียง อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
๖๓ นางสาว ศิรยาศ์ อสิอุโค โรงเรียนบ้านห้วยโศก
๖๔ นางสาว ศิริวรรณ  พนัสนาชี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
๖๕ นาย ศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสตูล (สำนักงานจังหวัดสตูล)
๖๖ นางสาว สถาพร ไชยผลอินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
๖๗ ผศ. สมชัย ปราบรัตน์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำกัด
๖๘ นาง สมนึก อินทรเทพ โรงเรียนบ้านปากโตน
๖๙ นาย สมพร ไชยปันดิ โรงเรียนบ้านบางปาน
๗๐ นาย สมพร เกื้อไข่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
๗๑ นาย สาคร บัวผุด โรงเรียนบ้านคลองสุข
๗๒ นาย สาธร เหลืองปฏิพัทธิ์ พุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗๓ นางสาว สายสุดา สุขแสง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๗๔ นาง สารภี โควรรณ โรงพยาบาลนาหม่อม
๗๕ นางสาว สาลินี ทองเพชร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗๖ นาย สำรวย ภักดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
๗๗ นางสาว สุชาดา ประดับ สำนักงานจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
๗๘ นาย สุพจน์ สงวนกิตติพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
๗๙ นางสาว สุภาพร บุญสนอง โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ
๘๐ นาง สุภาพร ทองขวิด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร
๘๑ นางสาว สุภาพร เกตุสุริยงค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา
๘๒ นาง สุภาภรณ์ ศรีทิพย์ โรงเรียนบ้านห้วยโศก
๘๓ นาง สุมาลี รัตนศศิกานต์ โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
๘๔ นาย สุรเชษฐ สองรักษ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร
๘๕ นาย เสน่ห์  สิงห์นุ้ย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
๘๖ นางสาว อชิรญาณ์ ศรีภา โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ 
๘๗ นาย อนุชา เจ๊ะเล็ม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสตูล
๘๘ นางสาว อมรรัตน์ พนัสนาชี โรงเรียนบ้านบึงลัด
๘๙ นางสาว อังคนา ณรงค์ฤทธิ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี
๙๐ นางสาว อาภัสสร ศรีใส สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
๙๑ นางสาว อุษา พร้อมประเสริฐ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
๙๒ นาง อุษา จันทวงศ์ โรงเรียนวัดขจรบำรุง
๙๓ นาย เอกวิทย์ รักษาแก้ว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ
  Download PDF

Exit

Moral Auditorlum