A- A A+

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ ๒
ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด
พระ ฉัตรชัย อคฺคชโย (สิงห์โตแก้ว) วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง
พระ ชัยภัทร สิริธโร วัดป่าภูกระแต
พระ ธราเทพ พุ่มเมือง วัดโนนพัฒนา
พระปลัด พงษ์วิษณุ จันทร์ด้วง วัดสว่างไพรงาม
พระปลัด วสันต์ เกษงาม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
พระ วิริยะ วัฒนโสภณากุล วัดใต้
นางสาว กนกวรรณ สุขใจ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
นาย กมลศักดิ์ สีลาวงษ์ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙
นาย กรภัทร คำโส โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย
๑๐ นางสาว กรรณิกา สุขงาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๑ นางสาว กรรยา จิตฟุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
๑๒ นาย กฤษณา กำลังศิลป์ เทศบาลเมืองชัยภูมิ
๑๓ นาง กาญจนา คำเพราะ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
๑๔ นาย กำธร คร่ำสุข สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
๑๕ นาง กิ่งแก้ว แก้วชูสกุล โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 
๑๖ นาย กิตติศักดิ์ ลักษณะฉิมพลี โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
๑๗ นาย กีรดิษฐ์ อุทรัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
๑๘ นาย เกียรติศักดิ์ กิ่งพรมภู สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร
๑๙ นาย ไกรสร พิมพ์ประชา โรงเรียนบ้านแบง
๒๐ นางสาว จรวยพร แสนทวีสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี​
๒๑ นางสาว จันทราพร คำหา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๒๒ นาย จารุกิตติ์ ไชยรด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๒๓ นางสาว จารุณี พื้นดอนเค็ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
๒๔ นาย จิตติศักดิ์ นามวงษา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
๒๕ นาง จิตราพร ราชบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
๒๖ นาง จินตนา​ คงอานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต​ ๒๕
๒๗ นางสาว จิรวรรณ สิทธิศักดิ์ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๘ นาง จิราภรณ์ บุญโพธิ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
๒๙ นาง จุฑาทิพย์ กิจนอก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
๓๐ นาง ฉันทนา แรงโสม สภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
๓๑ นาย ชญานนท์ ประเสริฐยิ่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
๓๒ นางสาว ชมพูนุช เสาะก่าน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
๓๓ นางสาว ชมภูนุช ชมภูทิพย์ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล
๓๔ นาย ชวรัตน์ ราชสาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
๓๕ นาย ชาตมังกร เลนคำมี โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด
๓๖ นางสาว ชุลีพร นาหัวนิล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
๓๗ นาย ณฐนนท ศิริสาคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู
๓๘ นาย ณัฏฐกิตติ์ คำมะวงศ์ พุทธสมาคมจังหวัดมุกดาหาร
๓๙ นาง ณัฏฐนันท์ เลี้ยวสกุลนำชัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
๔๐ นาง ณัฐณิชา มังคละกุล สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
๔๑ นาง ณัฐวดี นามวงษ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
๔๒ นางสาว ดมิสา ยามะโนพาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๔๓ นาย ดาวหยาด​ ขันธ์เพชร​ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
๔๔ นาย เด่นจิตธีระพันธ์ จันทะมูล โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
๔๕ นาง ตันหยง คานอำไพ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
๔๖ นางสาว ทรายทอง จันทลือชัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๔๗ พ.ต.ท. ทวีศักดิ์​ ใหม่ประยูร​ กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดน ภาค​2​
๔๘ นาย เทพทิพย์ วิชาเงิน โรงเรียนบ้านนาสมนึก
๔๙ นาย เทพารักษ์ ทับพวง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
๕๐ นาย ธเนศ ศรีท้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓
๕๑ นาย ธวัชชัย มงคลมะไฟ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
๕๒ นาง ธิรนันท์ อุไร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
๕๓ นาง นรมน ไกรสกุล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
๕๔ นาย นรากร ภูมิผักแว่น สำนักงานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
๕๕ จ่าเอก นาวี แสงฤทธิ์ สำนักงานวัฒฯธรรมจังหวัดชัยภูมิ
๕๖ นาย นิคม บุญเรืองศรี โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์
๕๗ นาย นิพนธ์ จันดารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
๕๘ นาง นุสรา  กุลธวัชศิริ สำนักงานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
๕๙ นาง เนตรทิพย์ เจริญวัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
๖๐ นาง บรรลุพร สุระมณี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
๖๑ นาง บัวทอง ทองรักษ์ โรงเรียนบ้านโนนข่า
๖๒ นาง บัวผัน จันทรังษี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ
๖๓ นางสาว บุญมี ยงยอด โรงเรียนบ้านห้วยไร่
๖๔ นาย บุญหลาย หวานเพราะ โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
๖๕ นาง ประพิณพักตร์ ธุระนนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
๖๖ นาง ประภัสสร สุขกลับ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
๖๗ นาง ประววิ พรมมานอก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี
๖๘ นาย ปรัชญาพล กุดฤาษี อำเภอสุวรรณภูมิ
๖๙ นาย ปรีชา จันทร์เทพ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๗๐ นาย ปิยะ ดาษชัย สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร
๗๑ นาย พงศธร สุธรรมวิรัช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
๗๒ นาย พงศ์พิช คูสูงเนิน โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
๗๓ นาย พนัส โพธิบัติ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๗๔ นาย พยอม ดวงศรี ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนศิลา ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
๗๕ นางสาว พรจิตต์ มีสิทธิ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
๗๖ นาย พรพนา แสนการุณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๗๗ นาย พศุตม์ ยอดเมชัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
๗๘ นาง พัชรีย์. เดชกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๗๙ นางสาว พิกุล ทองทิพย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๘๐ นาย พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
๘๑ นาง เพ็ญศรี กองเกิด โรงเรียนบ้านเลิงใต้
๘๒ นาง ภัทรลดา วงษ์โยธา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
๘๓ นาง มาลินี กลางประพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
๘๔ นาย ยอดยิ่ง ราชตั้งใจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
๘๕ นาง รพีพรรณ ปางทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๘๖ นางสาว ระพีพรรณ วรฉัตร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
๘๗ นางสาว รัชต์พนิดา ปุริโส สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
๘๘ นาง รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
๘๙ นาย รัฐวิชญ์ พาฉมพลี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์
๙๐ นาง รัศมี อืดผา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ
๙๑ ว่าที่ร้อยโท ราชันย์ เดชคำภู โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
๙๒ นาง รุ่งทิพย์ เสนามาตย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
๙๓ นาย ลิขิต จันทร์แก้ว คณะสิ่งแวดล้อมแและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๙๔ นาย วรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๙๕ นางสาว วริยา สายสว่าง โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
๙๖ นาย วัชรสิทธิ์ เหมะกัน ศูนย์ปฏิบัติการพระธรรมวิทยากร ประจำอำเภอเมืองฯ
๙๗ นาย วัชระ คำพลงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓
๙๘ นาย วัฒนา โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านดงมัน (ดงมันราษฎร์อำนวย)
๙๙ นาย วันชัย วงษ์ประเสริฐ ศูนย์คุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐๐ นางสาว วาสนา คนตรง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐๑ นางสาว วิชยา โคตรภู โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
๑๐๒ นาย วิทวัส ยี่สารพัฒน์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
๑๐๓ นาง วิภรณ์ เชิดโคกศรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๐๔ นาย วีรเทพ สุดแดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๑๐๕ นาย วีรพงษ์พรรณ แสนชน สำนักงานจังหวัดสกลนคร
๑๐๖ นาย ศรายุธ บุตรราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
๑๐๗ นางสาว ศิริพร สำราญทอง โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 
๑๐๘ นาย สมหวัง ผาสุขใจ ชุมชนคุณธรรมบ้านเจริญสุข
๑๐๙ นาย สมัย​ ปัดกอง บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด
๑๑๐ นาย สฤษดิ์ มาตกุล วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
๑๑๑ นาง สายยนต์ จ้อยนุแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
๑๑๒ นาย สำรอง ยศเฮือง สภาวัฒนธรรมอำเภอศรีสมเด็จ
๑๑๓ นางสาว สำราญ ศรีเกิน โรงเรียนบ้านห้วยไร่
๑๑๔ นาง สิริกาญจน์ พัฒนกาญจน์กูล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
๑๑๕ นางสาว สิริพร บุญมา โรงเรียนผาขามวิทยายน
๑๑๖ นาง สุกัญญา จุมพลักษณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
๑๑๗ นาย สุดี พันธ์หมุด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
๑๑๘ นาย สุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน
๑๑๙ นาย สุพจน์ พนเสน บ้านศรีชมชื่น
๑๒๐ จ่าสิบเอก สุพจน์ เทียมเมฆา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๒๑ นาง สุพร ธรรมบรรเทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
๑๒๒ นาย สุพัฒน์ ศรีกงพาน โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 
๑๒๓ นาย สุพัฒนพงศ์ ภัทรดุลย์พิทักษ์ สภาวัฒนธรรมนครราชสีมา
๑๒๔ นางสาว สุภารัตน์ อ่อนก้อน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑๒๕ นาย สุริยะ ป้องขันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๑๒๖ นาง เสาวณีย์ จินดาวงค์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
๑๒๗ นางสาว เสาวลักษณ์ ภาคทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๑๒๘ นาย อดุลย์ ไชยบัง โรงเรียนบ้านวังม่วง
๑๒๙ นางสาว อนงค์นาถ เคนโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
๑๓๐ นาง อโนชา สุวรรณภาพ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
๑๓๑ นาง อมรรัตน์ วังสะพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ
๑๓๒ นาง อรุณรัตน์ รัตนมนตรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๑๓๓ นาย อัครนันท์ นนทา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
๑๓๔ นาง อังคณา พรหมศรี โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
๑๓๕ นาย อาณัติ สุภัทรากุล โรงเรียนบ้านขามป้อม
๑๓๖ นางสาว อารียา นรินทร์ศิลป์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
๑๓๗ นาย อำพร กุดแถลง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
๑๓๘ นาย อุทัย ไลไธสง โรงเรียนบ้านละว้า
๑๓๙ นาง อุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๑๔๐ นาย อุพิษ เหมือนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
๑๔๑ นางสาว อุมาภรณ์ เรืองสุขสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
๑๔๒ นางสาว อุไรวรรณ พรายมี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
๑๔๓ นาง อุไรวรรณ ผิวพรรณ โรงเรียนบ้านเลิงใต้
๑๔๔ นาย เอกสิทธิ์ ดวงแก้ว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ
  Download PDF

Exit

Moral Auditorlum