A- A A+

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต” ภาคเหนือ รุ่นที่ ๒
ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สังกัด
พระอธิการ ชูชาติ กนฺตวีโร ทองรอด วัดปัวหล่าย
พระ นิพนธ์ พลอยประดับ ศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม นครสวรรค์ (พระวิทยากรกระบวนธรรม)
พระปลัด พิพัฒน์พงษ์ ภทฺทวํโส โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
พระ วรพจน์   จิตฺตคุตฺโต เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม
พระ สราวุธ  จกฺกธมฺโม วัดปงใหม่
พระ สุรชัย โรจนสิริ (ประณต) วัดบึงสัมพันธ์
นาง กมลรัตน์ ทองจิบ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
นางสาว กมลลักษณ์ บุญชื่อ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
นางสาว กฤษดาพร การหมั่น โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
๑๐ นางสาว กาญจนีย์  พ่วงน่วม ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
๑๑ นาย กิตติพงศ์ กาวี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
๑๒ นางสาว คณิตา พรมภาพ เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
๑๓ นาง เครือวัลย์ ทองบุ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๔ ร้อยตรี เคลือ มีสุข ชุมชนคุณธรรมวัดดอยท่าเสา
๑๕ นางสาว จรัญธร นามวงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
๑๖ นาย จักรพงษ์ สิทธิหล่อ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๑๗ นาง จิตติมา   พุกอิ่ม   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
๑๘ นางสาว จิตฤดี ขันอินทร์น้อย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
๑๙ นาง จินตจิต วงษา โรงเรียนพรหมพิราม
๒๐ นาง จินตนา เสริมสุข เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
๒๑ นางสาว จิรวรรณ จันทไชย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
๒๒ นาง จีรภัทร ขาวสอาด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๒๓ นางสาว จุฑามาส พงษ์โนรี สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒
๒๔ นาง ฉลวย  ปูธิปิน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
๒๕ นางสาว ฉวีวรรณ  ทองใบบล สำนักงานจังหวัดพิจิตร
๒๖ นาง ชณันตญา กองใจ โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร
๒๗ นางสาว ชนิกานต์ แสงดี โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 
๒๘ นาย ชนินทร์ วรรณม่วง เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
๒๙ นาง ชุลีภรณ์   สารากิจ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
๓๐ นาย ณัฐชัย จินดามัง หอการค้าจังหวัดพิจิตร
๓๑ นาย ณัฐดนัย สามภักดี ชุมชนประตูเมือง
๓๒ น.ท. ทวี   แสงนาค เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
๓๓ นางสาว ทัศนีย์  ดอนเนตร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
๓๔ นาย เทียน คงกรุด กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านคลอง
๓๕ นาย ธรรมรัตน์ แก้วชุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
๓๖ นาย ธีรเชน ธรรมชัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๗ นาวาอากาศโท ธีรพงศ์ แสงนาค เครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
๓๘ นางสาว ธีระศุภางค์  เรืองภัทรปัญญา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
๓๙ นางสาว นุชนาฎ อรุณสว่าง โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
๔๐ สิบตำรวจโทหญิง นุชรินทร์  ธีระบุญยะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
๔๑ นาง เนตรชนก เดชขันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
๔๒ นาง เนตรนภา เดชขันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
๔๓ นาง แน่งน้อย  อัศวกิตติกร เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
๔๔ นาย บำรุง ชำนาญชัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
๔๕ นาย บุญธรรม เนียมแสง กรมการปกครอง
๔๖ นาง บุณยรัตน์ แถมพยัคฆ์ สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
๔๗ นางสาว เบญจวรรณ ตนภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
๔๘ นางสาว ปฐมาภรณ์ จริยวิทยานนท์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
๔๙ นาย ปภังกร  พรมเจียม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
๕๐ นาย ปริยวัชร สิงห์เรือง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
๕๑ นางสาว ปริยาภัทร กาลปักษ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี
๕๒ นางสาว ปวีณา   จีนเมือง   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
๕๓ นาง ผ่องศรี   ศรีดารักษ์ เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
๕๔ นาย พัฒนา ล้อมวงษ์โสภณ สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
๕๕ นาย พันธกานต์ ณ นคร สำนักงานยุทธศาสตร์เพื่อประชาสังคม
๕๖ นางสาว พิทย์ฐาพร แย้มมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒
๕๗ นาย พิพานพงษ์ วงศ์จนสุนทร กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
๕๘ นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ สิงห์ทอง สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
๕๙ นาง พิมสุรางค์ ท้าวภักดี โรงเรียนบ้านปากปาด
๖๐ นาง พูนทรัพย์ อินนะปุสะ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหตุ
๖๑ นาย ภคบูลย์ พัฒนเจริญ โรงเรียนสายธรรม
๖๒ นางสาว ภัทราภรณ์ ทองรอด กลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดี จังหวัดพะเยา
๖๓ นาย มณเฑียร คูคำมี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
๖๔ นาง เมธินี นันทิยา โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๑
๖๕ นาย ยุทธพงษ์ หาญยุทธ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๖๖ นาง รดา บุญยะกาญจน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
๖๗ นาง รสสุคนธ์ ศรีอ่อน คณะกรรมการชมรม Strong ต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก 
๖๘ นาง รัญญาภัทร์ คนใจบุญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา
๖๙ นางสาว รัตนาวดี ธนาธรณ์มงคล หอการค้าจังหวัดพิจิตร
๗๐ นาย รุ่งโรจน์ สุนทร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
๗๑ นาย เริ่ม ขุนมธุรส โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
๗๒ นางสาว วนัสนันท์ สุธพจน์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
๗๓ นางสาว วรรณวิมล ผลาผล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
๗๔ นางสาว วัชราภรณ์ ปาชัย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓
๗๕ นาย วัชรินทร์ เวชวิริยกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
๗๖ นาง วันทนา วิรัชเกษม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
๗๗ นางสาว วันวิสาข์ สถิตย์พงษ์ สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
๗๘ นาง วาสนา   สุขสีพันธ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
๗๙ นาย วิชัย มั่นชา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
๘๐ นางสาว ศรีวรรณ ปวงงาม สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลดงเจน
๘๑ นางสาว ศศิธร สุวรรณพูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
๘๒ นาง ศิริวรรณ กันศิริ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
๘๓ นาย สถิตย์ โหมดมา เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
๘๔ นาย สมเกียรติ เกิดอินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
๘๕ นาย สมคิด คำฤาเดช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
๘๖ นาย สมบัติ บินตะคุ เทศบาลเมืองพะเยา
๘๗ นาง สมพร วงศ์ฝั้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
๘๘ นาย สรรเพชร จันทะเสน พุทธสมาคมจังหวัดน่าน 
๘๙ นางสาว สายธาร เอมอิ่ม เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
๙๐ นาย สิทธิชัย แก้ววังอ้อ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
๙๑ นาย สิน นุ่มพรม โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘
๙๒ นาง สิริยา บุญญศิริพฤกษ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
๙๓ นาง สุกรี จามพัฒน์ เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนภาคเหนือ
๙๔ นางสาว สุจิตรา  แดนแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
๙๕ นาย สุชนชนะ มิ่งสว่าง ชุมชนวัดพริก จังหวัดพิษณุโลก
๙๖ นาง สุชาดา ฮวดยินดี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
๙๗ นาย สุทนต์ ศุภนาม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
๙๘ นาย สุทิน เจริญสังข์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
๙๙ จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒
๑๐๐ นาย สุพัฒน์ เมืองมัจฉา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา
๑๐๑ นาง สุภาณี มาซิว โรงเรียนบ้านห้วยคอม สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒
๑๐๒ ร้อยตำรวจตรี สุภาพ พลจัตุรัส องค์กรชุมชนคุณธรรมวัดท้ายตลาด
๑๐๓ นาง สุมณฑา ดีบ้านคลอง สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
๑๐๔ นางสาว สุมิตรา วังสิงห์ โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
๑๐๕ นาย สุรศักดิ์ ผิวพรรณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
๑๐๖ นาย สุรสิทธิ์ โนภิวงค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๐๗ นางสาว สุรีย์ สงบภัย เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
๑๐๘ นางสาว สุรีย์ ทาประเสริฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๑๐๙ นาง สุวลักษณ์ มูลหล้า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
๑๑๐ ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวลักษณ์ สินสมุทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร เขต ๒
๑๑๑ นาย โสไกร ใจหมั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
๑๑๒ ร.ต. อดุลย์ อนัคฆมณี กองทุนสวัสดิการชุมชน ออมวันละ ๑ บาท เครือข่าย ต.นครไทย
๑๑๓ นางสาว อนันยา เจียมศรีพงษ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
๑๑๔ นาย อมร  กิตติกวางทอง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
๑๑๕ นางสาว อมรวรรณ ตรีเนตร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
๑๑๖ นาง อริยา เศรษฐเสถียร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
๑๑๗ นางสาว อัชรี กุลบุตร สำนักวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ
  Download PDF

Exit

Moral Auditorlum