A- A A+

 “หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรม สำหรับผู้บริหารยุคใหม่” รุ่นที่ 1

1.ประเภท  หน่วยงานภาครัฐ

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน / สังกัด

1

นาย

ทองนาค   เอียกุล

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

องค์การเภสัชกรรม  กระทรวงสาธารณสุข

2

นาย

สรวีย์    รัฐพิทักษ์ถิรดา

คณะกรรมการธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

3

พันเอกหญิง

จิดาภา  แสงมหาชัย

รองผู้อำนวยการเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

4

นาง

วัชรี   ชัยปรมาธิกุล

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

5

นาย

คูณ  เครือวรรณ

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม

6

นางสาว

สุชาฎา  วรินทร์เวช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข

7

นาง

ศรนภา   ศรีประทุม

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

8

นาง

หนึ่งฤทัย  พูลลาภ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

9

นางสาว

วัลย์ลดา   ตู้จินดา

รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารออมสิน  (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร

10

นาง

พัชราภรณ์  ศรีดุษฎี

รองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการป้องกันการทุจริต

ธนาคารออมสิน  (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร

11

นาย

ศุภรันต์  โสมรัตนานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12

นาย

ชนะกิจ   คชชี

ผู้อำนวยการกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ    กรมการศาสนา   กระทรวงวัฒนธรรม

13

นาย

บุญเลิศ   เสาะแสวง

หัวหน้ากองชุมชน 3   ฝ่ายบริหารงานชุมชน

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติย์

14

นางสาว

ประกายทิพย์  ทองคุ้ม

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   โรงพยาบาลราชวิถี

15

นางสาว

ดารณี​  ศรสุวรรณ​

พยาบาล​วิชาชีพ​ช​ำ​นา​ญ​การ​พิเศษ​   โรงพยาบาลราชวิถี

16

นาง

ศรีนวล  ลัภกิตโร 

รองอธิบดีกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม

2.ประเภท  สถาบันการศึกษา

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน / สังกัด

17

รศ.

จิระพันธ์  ห้วยแสน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  สำนักงานอธิการบดี

ตำบลสงเปลือย  อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

18

รศ.ดร

ประยูร  วงศ์จันทรา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19

นาง

กุสุมาวดี  พลเรืองทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยา

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

2.ประเภท  สถาบันการศึกษา

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน / สังกัด

20

นาง

กันทนา  ใจสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

21

นาย

ณัฐวุฒิ  นามวงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า

อำเภอเมือง  จังหวัดศรีษะเกษ

22

นาย

พลชัย   โสภากันต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ

23

นาย

ภูวนัย   ครุฑาพันธ์

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  กรุงเทพมหานคร

24

ดร.

พนัส   โพธิบัติ

รองคณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25

ผศ.ดร

ปยุต   ชื่นสงวน

คณบดีคณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยสารคาม

26

นาย

รังสิมันต์  เจริญสุข

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ พระนคร

27

นาง

พัชรวดี    เจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรี

28

นางสาว

บุญญาพร  ไชยเดช

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

3.ประเภท ภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน / สังกัด

29

พลเอก

ธีระเดช   ฉัตรเสถียรพงศ์

เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ

30

ดร.

อุปกรณ์  ดีเสมอ

ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

31

นาง

นิศานาถ  จันทร์อาภาท

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลพุทไธสง 

อำเภอพุทไธสง   จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้แทนเทศบาล)

32

นาง

หนูเกณ  หลวงธาดาวรกุล

ประธานกรรมการชุมชนมหาราช เทศบาลตำบลพุทไธสง

อำเภอพุทไธสง   จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้แทนเทศบาล)

33

นาง

จารุวรรณ   ชาญเดช

ผู้จัดการกองทุนเวลาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณะประโยชน์)

34

นาย

คำใส   ทิณบุตร

ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งทอง  อำเภอทรายทองวัฒนา

จังหวัดกำแพงเพชร (เครือข่ายชุมชน)

35

นาย

ลิขิต   จันทร์แก้ว

ผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา   กรุงเทพมหานคร

36

ดร.

พรศักดิ์  ธรรมนิมิตร์

หัวหน้าเครือข่ายอาสาสมัครองค์กร กองทุนเวลาเพื่อสังคม

37

นาย

นันทพล  วิชัยดิษฐ 

อุปนายกสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร

และผู้บริหารอาวุโส  บมจ.ซีพีเอฟ  จังหวัดราชบุรี

4.ประเภท องค์กรทางศาสนา

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน / สังกัด

38

-

พระอธิการสีห์สุราช วิสุทธสีโล

หัวหน้าพระธรรมวิทยากร  ประจำจังหวัดอุดรธานี

39

ดร.

รังสิพล  เปลี่ยนพันธ์

เลขาธิการสังฆมณฑลนครสวรรค์  วัดพระแม่รับสาร

อำเภอตาคลี   จังหวัดนครสวรรค์

40

-

พระวัธยา   ฐิติสัมปัญโณ

เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

41

แม่ชี

อรรณอัมไพ   ภาสศักดิ์ชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

42

บาทหลวง

ฉลองรัฐ   สังขรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์

5.ประเภท เอกชนและธุรกิจ

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน / สังกัด

43

ดร.

สุรชัย    อนุตระกูลชัย

ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าทีโอที

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 1

44

นาง

น้ำฝน   คงศักดิ์

ผู้จัดการกอง ระดับ 9  บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

45

นาย

เขมรัตน์    ทรัพย์ประสิทธิ์

ผู้จัดการกองส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม ระดับ 9

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

46

นาง

พรทิพย์   จิตรภักดี

ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์โลหะไทย

6.ประเภท องค์กรสื่อ

ลำดับ

คำนำหน้า

ชื่อ – สกุล

หน่วยงาน / สังกัด

47

นางสาว

ภัทรมน  ทองในแก้ว

ผู้จัดการฝ่ายผลิตและสื่อสารองค์กร

บริษัทไทยเคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด

48

นาง

จารุนันท์  อึ๊งภากรณ์

ที่ปรึกษาสภาผู้ชมและผู้รายการ สถานีโทรทัศน์ TPBS

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

49

นาย

วิรุฬ   รัตนปริคณน์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   สถานีโทรทัศน์ TNN2

50

นางสาว

อัธยา  บุณยรัตเศรณี

ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ  Download PDF 

Exit

Moral Auditorlum