A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกาศข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

 

 

logo moral

 

องค์กรประมวลภาพเป้าหมายที่องค์กรต้องการเห็นในกรอบระยะเวลาที่องค์กรคาดหวัง หรือกำหนดวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรม

เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเป้าหมายร่วมกันชัดเจน และกำหนดพันธกิจ หรือหน้าที่ที่ตอบสนองเป้าหมายการส่งเสริมด้านคุณธรรมนั้น เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่สำคัญที่องค์กรมุ่งเน้น

 

 

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสารกิจกรรม งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

 

6 เครือข่ายศูนย์คุณธรรม

 

info m1xx new  info m2xx new