A- A A+

 

จำนวนผู้เข้าชม

20055

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร


 


เหลียวหลังแลหน้า

การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย

Download PDF


คู่มือ

คู่มือส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม
Download PDF


เรื่องเล่า

 เรื่องเล่าความดีจังหวัดเชียงรายDownload PDF


เรื่องเล่า

การบริหารจัดการภาคีเครือข่าย
Download PDF

 

PPT : สรุปข้อเสนองานสมัชชาเชียงราย  Download PDF
Exit

Moral Auditorlum