A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกาศข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

 

19

ประกาศ ยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตร
การจัดการความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ที่อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
อาจมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมอบรม

 

Descriptionicon.5c93522963f4b4.07337217

 

pomm1.5c861f3460f885.45554047

 

Descriptionicon

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสารกิจกรรม งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

6 เครือข่ายศูนย์คุณธรรม

 

info m1xx new  info m2xx new