A- A A+

ผู้บริหารและบุคลากร

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

นางสุมาลี เจริญมินตร์
ผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์

นายยงจิรายุ อุปเสน

ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี

ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
และสื่อสารสนเทศ

นางสาวรัตน์ติญาภรณ์   ร่มเย็น

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

นางสาววัชรี วิวัชชะนะ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายวชิราวุธ ชูวงษ์วาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
งานยานพาหนะ

นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายปิยะพงษ์ พารักษา
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

นางสาวปุณยวีร์ อนนตพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป งานสารบรรณ/อาคารสถานที่

 

นางรติกร วังวงค์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายกัญญ์ณรัณ ทนงชัย
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวอรทัย ทองมูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
งานแผนงบประมาณ

นางสาวสยุมพร พรหมเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานเลขานุการผู้บริหาร

นางสาวอมราวดี อ่องลา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
งานเลขานุการผู้บริหาร
และคณะกรรมการ

นางสาวสุวดี เหมือนศรีชัย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

นายติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวเปรมกมล สมใจ
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวภูริชยา ภูวญาณ
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวลักษิกา เงาะเศษ 

นักวิชาการ

 

นางสาวเนตรชนก ยุบลมูล
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

นางสาวสาริณี ถูกจิตร
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

นายจักราชัย ทองเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

นางสาวธนภรณ์ ศรีจะโปะ
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวทองรินทร์ ยิ้มปิ่น
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางกฤตินิฏฐ์ ประสมพลอย
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นายณัฐวุฒิ วศินโภคทรัพย์
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชาตรี ดุลยเสนี
เจ้าหน้าที่โครงการ

นายประมวล บุญมา

หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

นางสาวจีระวรรณ์
บรรเทาทุกข์

นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวภัททิรา

วิริยะสกุลธรณ์

นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นายบุญญานนท์ ศรีโท
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางอสมา คัดทะสิงห์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง

นักวิชาการ

ส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวชนกกานต์
หอวรรณภากร
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาววรรณา โอจ้า
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวจินดารัตน์ ทิพโรจน์

นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม 

นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวญานิกา เอี่ยมวัชรพงศ์
นักวิชาการ โครงการวิจัย
เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทย
ไร้ความรุนแรง

นางสาวจูนัยดี่ หมุดแหล๊ะ

นักวิชาการ โครงการวิจัย
เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

นางสาววราภรณ์ อินทรเนตร์

นักวิชาการ โครงการวิจัย
เรื่อง ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง

Exit

Moral Auditorlum