A- A A+

- EB 1(2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
                - การกำหนดมาตรการกลไก หรือวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 - EB 3(4) บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

- EB 4(2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
                - รายงานผลรายไตรมาส ๑
                - รายงานผลรายไตรมาส ๒

 - EB 4(3) การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

                - รายงานผล เดือนมีนาคม (1 ต.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561)

 - EB 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (ภาษาไทย ภาษาอังฤษ)

 - EB 12(2) กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต)

 

Exit

Moral Auditorlum