A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกาศข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

 

 

messageImage 1632363581659

 

.
วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 2/2564 โดยมีศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน เป็นประธานการประชุมฯ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมจำนวน 34 คน ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการผลักดันบทบาทของหน่วยงาน/สถาบันทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและรองรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ และพิจารณาร่างกรอบแนวทาง และแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย ปีงบประมาณ 2565
.
ศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน ประธานอนุกรรมการฯ กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานคุณธรรมในสังคมไทยต้องมุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาว ทำงานเชิงรุกอย่างเป็นระบบ ผ่านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมคนให้มีความพร้อม มีภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น และหากรัฐบาลมีความจริงใจต้องมองว่าเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำเป็นต้องมีองค์กรหลักมาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานนี้ โดยกล่าวย้ำว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระในการผลักดันบทบาทของหน่วยงาน/สถาบันทางวิชาการเพื่อสนับสนุนและรองรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 เพื่อให้มีหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการ และติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนของหน่วยงานทุกภาคส่วน และเตรียมยกระดับโครงสร้าง อัตรากำลัง กรอบงบประมาณรองรับให้มีประสิทธิภาพ
.
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ศูนย์คุณธรรมมีความยินดีในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านวิชาการ ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ตามที่ประชุมมอบหมายซึ่งสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ (ปี 2566-2570) ในการเป็นสถาบันวิชาการระดับประเทศเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม แต่ทั้งนี้เห็นว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับ soft skill ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรม และที่สำคัญคณะอนุกรรมการด้านวิชาการฯ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต้องร่วมสนับสนุนขับเคลื่อนให้สามารถก้าวข้ามเงื่อนไขเพื่อปลดล็อคให้ประเทศไทยเป็นสังคมคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
.
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีบทบาทหลักในการสนับสนุนและรองรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ดังกล่าว โดยรัฐบาลต้องขยายบทบาท สนับสนุนบุคลากรและงบประมาณรองรับการดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะนำวาระนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้
.ข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

 

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสารกิจกรรม งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

6 เครือข่ายศูนย์คุณธรรม

 

info m1xx new  info m2xx new