A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกาศข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

 

 

 1

 

วันที่ 16 กันยายน 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย "แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม" ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Webex

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุวัตร ศรีไชโย รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และคุณพรทิพย์ จิตรภักดี ที่ปรึกษาสมาคมบรรจุภัณฑ์โละไทย เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางและกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจเรื่องการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ระดับขององค์กรคุณธรรม สามารถนำเสนอแนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 60 คน


 

 

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสารกิจกรรม งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

6 เครือข่ายศูนย์คุณธรรม

 

info m1xx new  info m2xx new