A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกาศข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

 

005 

 

         วันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวสุขุมาล มะลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

         โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม และได้ประพฤติตนโดยยึดหลักคุณธรรมในการทำงาน การดำเนิ นชีวิต รวมไปถึงการพัฒนาตนเอง และส่วนรวมให้เกิดความก้าวหน้ายั่งยืน

         ซึ่งเป็นการบรรยายสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนและดำเนินงานส่งเสริมพัฒนายกระดับองค์กรรวมไปถึงการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติการวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน เพื่อ พัฒนา และขยายผลให้สำนักนายกเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไปเขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสารกิจกรรม งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

6 เครือข่ายศูนย์คุณธรรม

 

info m1xx new  info m2xx new