A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกาศข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

 

005 

 

          วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)​ จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม (บุรัรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ)​

          เพื่อเตรียมขยายผลโมเดลจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี2563 ณ โรงแรมอัลวาเรช อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางแสงเพชร ลำไธสง รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับในฐานะจังหวัดเจ้าภาพ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อน​ยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ผู้แทนศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ สร้างเครื่องมือปัจจัยนำสู่ผลสำเร็จ นำไปใช้ขยายผลเชิงพื้นที่กับจังหวัดนำร่องในปี2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นแกนนำการขับเคลื่อนจาก3จังหวัด จำ​นวน 45 คนข่าวโดย นางสาวอสมา ปัทมะสังข์ / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

ภาพข่าวโดย นายบุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
 

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสารกิจกรรม งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

6 เครือข่ายศูนย์คุณธรรม

 

info m1xx new  info m2xx new