A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกาศข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

 

08081800

               วันที่ 17 ตุลาคม 2561 - รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 2 นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมโรงพยาบาลคุณธรรม

ร่วมกับคณะผู้แทนจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นำโดย พันเอก นพ. ภัทราวุธ สุทธิรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 3 คน
                ซึ่งการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนายกระดับ โรงพยาบาลค่ายสุรนารีให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบในอนาคต รวมถึงการให้ศูนย์คุณธรรมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากรรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงพยาบาลด้วย ในระยะแรกทางโรงพยาบาลค่ายฯ ได้ให้ความสำคัญไปที่เรื่องของการพัฒนาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างจำนวนหนึ่ง ที่มีภาระเรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมาเป็นตัวแบบนำร่องของการพัฒนา นอกจากนี้ผู้แทนจากโรงพยาบาลค่ายฯ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการออกแบบและการจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในโรงพยาบาลโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างและการขายผล ไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่ใหม่ๆ พร้อมกับวิธีการทำอย่างไรจึงจะทำให้กิจกรรมเดิมที่เคยทำมาแล้วให้เกิดความต่อเนื่อง โดยเน้นการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาเป็นสำคัญ
ทั้งนี้คณะผู้แทนจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า จะกลับไปทบทวนแผนการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้ว หากมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนกับทางศูนย์คุณธรรมนำเสนอก็จะสามารถดำเนินการได้เลยทันที และขอให้ศูนย์คุณธรรมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงพยาบาลได้จัดขึ้นทั้งที่มีแผนการดำเนินงานในปัจจุบันนี้และในอนาคตด้วยในฐานะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต่อไป

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสารกิจกรรม งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

6 เครือข่ายศูนย์คุณธรรม

 

info m1xx new  info m2xx new