A- A A+

ตารางข้อมูล OIT (การเปิดเผยข้อมูล) ปี 2566 ในระบบ ITA

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี 2566

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

OIT1

โครงสร้าง

OIT2

ข้อมูลผู้บริหาร

OIT 3

อำนาจหน้าที่

OIT 4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

OIT 5

ข้อมูลการติดต่อ

OIT 6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

OIT 7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

OIT 8

Q & A

OIT 9

Social Network

OIT 10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน

OIT 11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

OIT 12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT 13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

OIT 14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

OIT 15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

OIT 16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

OIT 17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

OIT 18

E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

OIT 19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

OIT 20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

OIT 21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

OIT 22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT 23

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT 24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

OIT 25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

OIT 26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

OIT 27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

OIT 28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

OIT 29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

OIT 30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

OIT 31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

OIT 32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

OIT 33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

OIT 34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี

OIT 35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

OIT 36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

OIT 37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

OIT 38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

OIT 39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

OIT 40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

OIT 41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

OIT 42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

OIT 43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

Exit

Moral Auditorlum