A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกาศข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

 

g1 1

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้นำ 3 ศาสนา ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ณ วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาหลักสูตรโดยเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ของ 3 ศาสนา และผู้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเรียนรู้ด้านศาสนถาน

ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมที่กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ต.อ สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครูหลี สันเลาะ กรรมการมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ประธานในการประชุม พระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี พล.ต.ต. จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รองผู้บัญชาการศึกษา อาจารย์มิตร  ดาราฉาย อาจารย์ไพรัช ผนิศวรนันท์ ผู้นำศาสนาจากส่วนกลาง ตลอดจนผู้นำศาสนาอิสลามกลางจังหวัดสงขลา และศาสนาพุทธ รวมจำนวน 80 คน

 

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสารกิจกรรม งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

6 เครือข่ายศูนย์คุณธรรม

 

info m1xx new  info m2xx new